دستگیری ریاست مشترک جنبش آزادی در رانیە

سلام عبدالە، ریاست مشترک جنبش آزادی جامعە کوردستان، بدون هیچ ادلە قانونی از سوی ادارە امنیت رانیە دستگیر شد.

جنبش آزادی جامعە کوردستان با انتشآر اعلامیەای اعلام نمود کە سلام عبدالە، ریاست مشترک جنبش آزادی جامعە کوردستان- تەڤگەری ئازادی- از سوی ادارە امنیت رانیە دستگیر شدە است.

در این اعلامیە آمدە است کە لازم است هر جە زودتر سلام عبدالە، ریاست مشترک جنبش آزادی جامعە کوردستان آزاد شدە، در غیر این صورت علیە چنین اقدامی موضع گرفتە خواهد شد. در این اطلاعیە همچنین آمدە است کە سلام عبدالە، ریاست مشترک جنبش آزادی جامعە کوردستان، بدون هیچ ادلە قانونی از سوی ادارە امنیت رانیە دستگیر شد.