دوران کالکان: فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ در زاپ و آواشین مدفون می‌شود (٢)

دوران کالکان عضو کمیته مرکزی پ.ک.ک اعلام نمود، حملات رژیم آ.ک.پ/م.ه.پ با موافقت شخص مسعود بارزانی از ۲۶ آگوست ۲۰۱۶ آغاز شده و مدت ۶ سال است ادامه دارد. کالکان تأکید کرد که پ.د.ک نمی‌تواند در مواجهه با پ.ک.ک به پیروزی دست یابد.

دوران کالکان عضو کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در برنامه ویژه میدیا خبر به ارزیابی وضعیت جنگ تحمیلی رژیم فاشیست ترک در زاپ و آواشین، نقش پ.د.ک در حمله ترکیه به کوردستان و رویدادهای اخیر در شنگال پرداخت. بخش دوم و پایانی گفتگو به شرح زیر است:

میدیا خبر: هم اکنون در زاپ و آواشین نیروهای گریلا بر اساس خط مشی شهدا مبارزە می‌کنند. از آغاز این نبردها ۳ هفتە گذشتە است. وضعیت نهایی نبردها چگونە است؟ خصوصا کە دولت ترک در این جنگ آیا بە اهدافی دست پیدا کردە است یا خیر؟

دوران کالکان: حملات اشغالگری و نابودگرانە‌ای کە فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ از ۱۷ آپریل بە زاپ و آواشین آغاز کردە است، سە هفتە را پشت سر گذاشتە است. سە هفتە است کە نبردی بی‌امان و تاریخی در جریان است. لازم است همە بدانند این جنگ، بزرگترین جنگ دولت ترک است، برای کوردها هم بزرگترین نبرد است. از تمام جنگ‌های قبلی سنگین‌تر بودە است. بر اساس شدت جنگ، اینگونە است. وضعیت بگونە‌ای است کە با استفادە از تمام امکانات تکنولوژیکی خود دست بە تهاجم زدە است. در مقابل این تهاجم، نیروهای گریلا برخودانی بزرگ را از خود نشان می‌دهند، قهرمانی کردە و تاریخ را رقم می‌زنند. این بزرگترین برخودان بودە است، بسیار مهم است، و تمام تاریخ مبارزاتی کورد را بە نمایش می‌گذارد. زاپ و آواشین آیندە خلق کورد را تعین می‌کنند، باید از این طریق این مسئلە دیدە شود. بر اساس برخودان گریلا است کە فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ در زاپ و آواشین مدفون می‌شوند.

در هفتە دوم فرماندهی قرارگاە مرکزی ما بیلان عملیاتی را منتشر کرد، این بیلان هر روز منتشر می‌شود، اعلام شد کە بیش از ۳۰۰ مهاجم اشغالگر کشتە شدەاند، بسیاری از این اشغالگران هم کشتە شدە‌اند. هم اکنون هم در پایان هفتە سوم این تهاجم قرار داریم. و شمار تلفات آنها بە رقم ۵۰۰ تا ۴۰۰ نفر نزدیک شدە است. دولت ترک همچنان این تلفات را نادیده می‌گیرد. آن را مخفی می‌کند. و زمانیکە بە شوونیسم نیاز دارند، می‌گویند کە تعدادی شهید داریم و جنازە‌ها را برمی‌گردانند. تلاش می‌کنند تا از این طریق جوی را در جامعە براە بیاندازند و از این راە شونیسم، ملت‌پرستی و نژادپرستی راە برجستە کنند. این مسئلە چە چیزی را نشان می‌دهد؟ وضعیت و شکست آن‌ها در زاپ و آواشین با برخودان گریلا را بە نمایش می‌گذارد. یعنی آ.ک.پ/م.ه.پ به راستی شکست خوردە‌اند، طرح آنها با برخودان گریلا در زاپ و آواشین شکست خورد.

و این در حالی بود کە شمار بسیاری از تبهکاران و نیروهای فاشیست را بە این منطقە اعزام کردە بودند. ماه‌هاست، سالهاست کە برای این حملە زمینە‌سازی می‌کنند. ارتش ترک یک ارتش معمولی نیست، ارتشی است کە برای پول می‌جنگد و دست بە قتل‌عام می‌زند، و آنها را بە سوی زاپ و اواشین سوق دادە‌اند. در بعد ایدئولوژیک تمام این ارتش نژادپرست، فاشیست و ملت‌پرست است، از دیدگاههای م.ه.پ برخوردارند. تبهکارانی کە در عفرین، در ادلب بە حملات اشغالگرانە دست زدە‌اند، داعشی هستند، تبهکاران النصرە هستند. هم اکنون هم مزدور هستند، برای پول می‌جنگند. پارت دمکرات کوردستان را هم وارد مسیر خود کردە‌اند، از تمام نیروی خود استفادە می‌کنند. تمام نیروهای ظالم، قاتل خود را بە این منطقە فرستادە‌اند. اینگونە محاسبە کردە‌اند کە بە پیروزی می‌رسند؛ اما نتیجە الان مشخص است. مشخص است کە شکست خوردە‌اند. و شکست سنگینی هم خوردەاند. از رسانە‌های خودشان می‌توان بە این مسئلە پی برد. گفتە می‌شود کە در گوَر، در چلی یا مثلا از فلان گردان این تعداد جنازە دارند، سردخانەهای بیمارستانها پر شدە‌اند.

اطلاعات قرارگاە مرکزی ما درست هستند. احتمال دارد کە تلفات دشمن کمتر اعلام شدە باشد. اما کشتەهای دولت ترک از این تعداد بیشتر است. وارد وضعیتی شدەاند کە نمی‌توانند از آن خارج شوند و همین مسئلە نشان‌دهندە این شکست است. ما این مسئلە را بە طور ملموس بە دو شیوە اینگونە اعلام می‌کنیم: برای مثال در برخی از مناطق تلاش کردند کە مراسم تشییع جنازە‌ها را بر پا کنند. همین مسئلە نشان‌دهندە شکست است. نشانە عدم پیروزی در زاپ و آواشین است. در اصل نمی‌خواستند اینگونە عمل کنند. اگر بە پیروزی می‌رسیدند بە این کارها دست نمی‌زدند. اما هم اکنون با تبلیغات نژادپرستانە، شونیستی و ملت پرستانە تلاش می‌کنند جامعە را بە جنب و جوش انداختە و مردم را فریب دادە و از این طریق آنها را بە سوی کشتار کوردها سوق دهند. ما این مسئلە را زیر نظر داریم. مشاهدە کردیم کە بە دفتر مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها حملە کردند، فحش‌های سخیفی علیه زنان می‌زنند، وسایل دفتر مرکزی حزب را تخریب می کنند، از دهان این عناصر فاشیست، نژادپرست، از زبان پلیس‌های شونیست زهر بیرون می‌آید.

در آنکارا هر کسی می‌تواند بە حزب دمکراتیک خلق‌ها حملە کند. در بوق و کرنا دمیدند کە بە زاپ و آواشین حملە می‌کنیم، بە فلان جا حملە می‌کنیم، اما واقعیتشان را مشاهدە کردند. نیروهای گریلا پاسخ لازم را دادند، از همە بازخواست می‌کنند، بە همین دلیل دچار ترس شدە‌اند. همە این موارد نشان دهندە شکست است. بە زعم خودشان بە شکار کوردها می‌پردازند، در همە جا تلاش می‌کنند کورد را لینچ کنند. این نشانە چیست؟ این پلیسها را هم دیدیم کە چە ترسی در چشمانشان دیدە می‌شد. یک بعد مسئلە این است. یعنی براستی انسان می‌تواند بگوید کە فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ در زاپ و آواشین با شکست روبرو می‌شود. سیاست و ذهنیت نابودگرانە دولت ترک در کوردستان با شکست مواجە می‌شود. بزرگترین شکست تاریخی خود را می‌بینند. یعنی این سیاسی و ذهنیت اتحاد و ترقی در هم می‌شکند. جامعە ترکیە از این ظلم ۱۳۰ سالە نجات پیدا می‌کند. یعنی می‌تواند نفس راحتی بکشد و بار دیگر می‌تواند بە سوی ارزش‌های انسانی بازگردد. تاثیر مبارزە در کوردستان بر ترکیە اینگونە خواهد بود.

ما از اهداف این حملات تجاوزکارانە سخن گفتیم. لازم نیست کە آنها را دوبارە کنیم. در سال ۲۰۲۱ هم فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ با شکست مواجە شدە بودند. احتمال داشت کە چنین حملە ای را اغاز نمی‌کردند، محاسباتی داشتند، اما در آخر بە جنگ متوسل شدند. زیرا حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ غیر از این راە دیگری ندارد کە بتواند در قدرت بماند. برای طولانی کردن حضور خود در قدرت، وارد این جنگ شدە است. غیر از این راە دیگری ندارد، جمهوری ترک با این ذهنیت نابودگرانە و فاشیستی خود، دشمنی با کورد را بە اساس سیاست خود تبدیل کردە است. به موازات جنگ در اوکراین توجه‌ها را به این مورد جلب کردند. بە نظر میرسد کە برای آنکە جمهوری ترکیە و آ.ک.پ/م.ه.پ را در مقابل روسیە قرار بدهند، امریکا و ناتو بە ترکیە اجازە دادند کە حملە بە پ.ک.ک را آغاز کند.

‌آلمان و انگلستان بە بزرگترین همکاران و شرکای این حملە تبدیل شدە‌اند. پیش از این بە قاچاق نفت دست می‌زدند و اکنون می‌خواهند کە قاچاق گاز را هم بە این بیافزایند. بعد از آغاز جنگ اوکراین، نتوانستند از روسیە، چین و آسیا گاز طبیعی خود را بە دست بیاورند و همراە با پارت دمکرات کوردستان و جمهوری ترکیە هم اکنون می‌خواهند مسیری برای انتقال گاز پیدا کنند. بە همین دلیل است کە نابودی پ.ک.ک را بە جمهوری ترک و پارت دمکرات کوردستان واگذار کردە‌اند. آنهم با این بهانە کە پ.ک.ک مانع از انتقال آن می‌شود، از این راە است کە زمینە حملە بە پ.ک.ک را مهیا می‌کنند. از آن حمایت می‌کنند و آن را تشویق هم می‌کنند. از یک طرف سیاست و ذهنیت نژادپرستانە، شونیستی و نابودگرانە را بە پیش می‌برند و از طرف دیگر می‌خواهند کە از طریق قاچاق بە منابع مالی دست پیدا کنند. آلمان و انگلستان مسئول این حملە تجاوزکارانە هستند. حمایت پارت دمکرات کوردستان هم وجود دارد. باید این مسئلە را دید. رهبری ما بە کرات گفتە است کە جنگی جدی در میان است. رسانە‌های آ.ک.پ/ م.ه.پ می‌گویند کە در سال ۲۰۲۲ میثاق ملی را اعلام می‌کنیم و از آن بە بعد بە سوی خاورمیانە می‌رویم. آشکارا این مسئلە را اعلام می‌کنند.

آلمان، انگلستان و اتحادیە اروپا اعلام می‌کنند کە اگر مقداری گاز در اختیار داستە باشیم می‌توانیم بە راحتی زندگی کنیم و در همین راستا است کە اجازە می‌دهند کەآ.ک.پ/م.ه.پ و پارت دمکرات کوردستان بە پ.ک.ک حملە کنند و راە را بە سوی چنین جریانی باز می‌کنند. باید این مسئلە دیدە شود. بلە، هم اکنون پ.ک.ک مقاومت می‌کند، در صورتیکە پ.ک.ک نابود سود، نابودی کورد امکان‌پذیر می‌شود و راە برای نابودی سازمان‌های دیگر کوردی هم باز می‌شود. سازمان‌های دیگر کورد هم باقی نمی‌مانند. یعنی سازمان دیگری هم وجود ندارد. امروز پ.ک.ک در رابطە با موجودیت و آزادی کورد تمام مسئولیتها را قبول کردە است. نوبت بە عرب و خلق‌های دیگر هم می‌رسد. در ۲۶ اگوست ۲۰۱۶ زمانیکە ارتش ترک از مرز عبور کرد و جرابلس را اشغال کرد، همانروز هم بە چلی حملە شد. در همان روز.

فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ و ارتش ترک زمانیکە از مرزهای عراق و سوریە گذشتند، حملات خود را بە هر دو منطقە آغاز کردند، معاون جو بایدن در آنکارا بود. مسعود بارزانی، رئیس پارت دمکرات کوردستان هم در آنکارا بود. زمانیکە اردوغان دستور این حملە را داد، بایدن و بارزانی هم با او بودند. با هم این حملە را آغاز کردند. این جنگ ۶ سال است کە بدون وقفە ادامە دارد. هم اکنون هم در ادامە، در زاپ و اواشین ادامە دارد. اگر در این جنگ اشغالگرانە بە پیروزی برسند، توجهشان بە جاهای دیگر هم جلب می‌شود. اردوغان نقشە جاهایی را کە می‌خواهد اشغال کند، در سازمان ملل نشان دادە است. بە این مناطق حملە می‌کند، و بە سلطان عثمانی تبدیل می‌شود. بایدنی کە در آن زمان مشاور رئیس جمهور بود و اکنون در جایگاە رئیس جمهوری آمریکا قرار دارد. یعنی باید بپرسید کە براستی آمریکا، کوردستان، عربستان و خاورمیانە را بە ترکیە دادە است؟ ایا این سیاست آمریکایی بایدن است؟ می‌گویند کە ما مخالف نابودی ارمنیان هستیم، اما هم اکنون فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ نابودی کوردها را ادامە می‌دهد، و آمریکا بزرگترین حمایتهای سیاسی و نظامی خود را از ترکیە ادامە می‌دهد. آیا در مقابل قتل‌عام کورد قرار می‌گیرند یا از آن حمایت می‌کنند؟ رهبری حزب دمکرات آمریکا و جمهوری هم، هیچیک در این بارە موضعی نمی‌گیرند. آیا آمریکا و ناتو حملات اشغالگرانە دولت ترک را تایید می‌کنند؟ آمریکا و ناتو بە نابودی کورد بە دست جمهوری ترکیە آری می‌گویند؟ اگر آری است، این بە چە معنایی است کە در مقابل کشتار ارمنیان باشند اما بە قتل‌عام کورد آری بگویند؟ اعلام می‌کنند کە در مقابل قتل‌عام یکصد سال پیش ارمنیان هستند، و بر آن اشک حسرت می‌بارند، اما چرا در مقابل کشتار امروزە کورد قرار نمی‌گیرند؟ براستی هم موضع درست این است کە باید در مقابل کشتار امروز باشند. در غیر اینصورت موضعگیری آنها بر اساس منفعت است.

لازم است پارت دمکرات کوردستان در اینبارە موضع خود را روشن کند، پیش از این هم ما اعلام کردە بودیم کە پارت دمکرات کوردستان برخی از مناطق را بە فروش گذاشتە است. بلە، فروختەاند، و با تمام نیروی خود، از اشغالگری حمایت می‌کند. به اشغالگری کوردستان بە دست جمهوری ترک بلە می‌گویند؟ همە اعضای پارت دمکرات کوردستان بە اشغالگری بلە می‌گویند؟ میهن‌دوستان و روشنفکران عضو پارت دمکرات کوردستان بە اشغالگری بلە می‌گویند؟ این موضع رهبری پارت دمکرات کوردستان است. رهبری پارت دمکرات کوردستان می‌گوید کە چارە دیگری نداریم. ترکیە بر ما فشار وارد می‌کند، اگر با ترکیە هم در ارتباط نباشیم، اگر با ترکیە ارتباط بازرگانی نداشتە باشیم، گرسنگی در کوردستان روی می‌دهد و زندگی همە بر باد می‌رود. این گفتە درست نیست. بە هیچ نحوی باشور کوردستان نیازمند و محتاج جمهوری ترکیە نیست. مشخص است کە می‌تواند از جاهای دیگر مایحتاج خود را تامین کند یا تولید کند.

از طرف دیگر اعلام می‌کنند کە ترکیە بر آنها فشار وارد کردە و آنها را تهدید می‌کند، می‌گویند کە ما نیرویی نداریم، ما نمی‌توانم در مقابل آنها بایستیم، پ.ک.ک ما را در موقعیت بدی قرار دادە است. چگونە می‌توانیم در مقابل ترکیە قرار بگیریم؟ این گفتە درست نیست. وقتی کە نمی‌توانید ایستادگی بکنید، دست از حکومت کردن بردارید، اگر نمی‌توانید دفاع کنید، و از کوردستان دفاع کنید، دست از رهبری کوردستان بردارید. پس چرا در قدرت قرار گرفتە‌اید؟ احزاب دیگری هم وجود دارند، اتحادیە میهنی کوردستان و گوران و کومل هم هستند، احزاب دیگری هم در باشور کوردستان حضور دارند، ک.ج.ک و نیروهای گریلا هم هستند. خوب در این شرایط اجازە بدهند حکومت دیگری بر سر کار بیاید، و می‌توان دید کە چگونە حکومت را ادارە می‌کنند، چگونە می‌توانند در مقابل اشغالگران مقاومت کردە و خاک کوردستان را حفظ کنند. ک.ج.ک و گریلاهای آن هم نامزدهای این دفاع از کوردستان هستند. احزاب دیگر کورد هم نامزد دفاع از کوردستان هستند، اگر پارت دمکرات کوردستان نمی‌تواند از کوردستان دفاع کند، ول کند و برود.

زمانیکە این مسئلە بە آنها گوشزد می‌شود، آنها می‌گویند ما از طریق انتخابات بە قدرت رسیدە‌ایم، بە ما رای دادە‌اند. اما ما هم واقعیات را می‌بینیم، می‌دانیم کە انتخابات چگونە برگزار شدە است. مگر می‌توان گفت دمکراسی، عدالت و برابری وجود داشت؟ آیا واقعا انتخابات عادلانە و دمکراتیکی را برگزار کردند؟ نە؛ هر کاری را از راە تهدید انجام دادند. حق ندارند بگویند کە از طریق انتخابات بە قدرت رسیدە‌اند، نمی‌توانند هیچ کس را فریب بدهند، بە همین دلیل است کە وضعیت پارت دمکرات کوردستان پذیرفتنی نیست. در ۲۶ اگوست سال ۲۰۱۶ زمانیکە جمهوری ترک از مرز گذشت و حملات اشغالگرانە علیە کوردستان را اغاز کرد، مسعود بارزانی خود شخصا اجازە آن را دادە بود.

هیچ کس نمی‌تواند با سیاە‌نمایی پ.ک.ک بە هیچ جایی برسد، پارت دمکرات کوردستان با گفتن اینکە پ.ک.ک یک سازمان تروریستی است بە جایی نمی‌رسد. حتی بە داعش سازمان تروریستی نگفتند، اکنون از این عنوان برای پ.ک.ک استفادە می‌کنند. بە کدام ترور اشارە می‌کنند؟ گریلاهای قهرمان پ.ک.ک هر روز خون می‌دهند، از تمام کوردستان در مقابل اشغالگری دفاع می‌کنند. با قهرمانی و جسارت از آن دفاع می‌کنند. جمهوری ترکیە را با شکست مواجە می‌کنند و آن را در زاپ مدفون می‌کنند. و هرکس با جمهوری ترک و آ.ک.پ/م.ه.پ همراە شود، سرانجام او هم مانند آ.ک.پ/م.ه.پ خواهد شد. همە باید این واقعیت را درک کنند. بە همین دلیل باید سیستم بین‌المللی و پارت دمکرات کوردستان این واقعیت را ببیند. و شکست آنها در آواشین، نتیجە سنگینی را برای انها رقم می‌زند. باید بە خوبی این مسئلە را درک کنند.

میدیا خبر: با حملە بە آواشین، ارتش عراق هم حملات خود را بە شنگال افزایش داد. در چنین مرحلەای علت این حملات را چگونە تحلیل می‌کنید؟ چە کسی پشت این حملات است؟

دوران کالکان: در روزهای اخیر بە نظر می‌رسد وضعیت شنگال آرام شدە است. اما زمانیکە ارتس ترک حملات خود را بە آواشین و زاپ آغاز کرد، دولت عراق هم بە جای اینکە در مقابل این حملە موضعگیری سیاسی و نظامی خود را نشان دهد، همزمان بە شنگال حملە کرد. و چنان رفتار کرد کە گویا تنها مشکل عراق، شنگال است. در مقابل این اقدام، جوانان و نیروهای دفاعی شنگال قهرمانانە مقاومت کردند. بە این برخودان و کسانی کە این مقاومت را انجام دادند درود می‌فرستم. همانگونە کە در مقابل داعش مقاومت کردند و مانع از کشتار و قتل‌عام شدند، در شنگال این بار هم یگانهای مدافع شنگال و یگانهای زنان مدافع شنگال شهید دادە و مقاومت کردند، این برخودان بسیار مهم و معنادار بودە است. مشاهدە شد کە خلق با نیروی ذاتی خود می‌تواند مقاومت کردە و بە پیروزی برسد. این مسئلە نشان دادە شد و بسیار مهم و معنادار است.

ما این مسئلە را تحلیل و ارزیابی کردیم. رهبری ما هم موضع لازم را با اظهارات خود در این رابطە نشان داد، حزبمان و جنبشمان، همیشە گریلاهای خودمدیریتی شنگال و خلق شنگال بودە‌اند. در مقابل حملات اشغالگرانە و نابودگرانە بە شنگال مقاومت کردە‌اند، جامعە ایزدی ما از این مسئلە اطلاع دارد، آشکارا این موضع را نشان دادە‌ایم. ما گفتیم کە کاری نکنید کە بار دیگر پ.ک.ک در شنگال و مناطق دیگر وارد نشود. اما پارت دمکرات کوردستان بە گونەای سخن می‌گوید کە پ.ک.ک وارد عمل شدە است، اما در واقع چنین مسئلە‌ای وجود ندارد. اما رهبری ما این هشدار را دادە است. و هشداری درست و بە هنگام بودە است. در نتیجە آن چنین بە نظر می‌رسد کە دولت عراق عاقلانە عمل می‌کند.

دولت ترک زمانیکە خاک عراق را اشغال کرد، در روز جشن ایزدیان هم بە شنگال حملە کرد و این اقدامات هیچ منطقی ندارند، دولت عراق چرا این کار را کرد؟ من درک نمی‌کنم، من تصور نمی‌کردم کە تا این اندازە بی‌عقلی بە خرج بدهند. دچار اشتباە شدند. مشخص است کە دولت عراق با فشار شدیدی روبرو است. ما این مسئلە را هم می‌بینیم، با جمهوری ترک و پارت دمکرات کوردستان ائتلاف کردە‌اند، گویا بر اساس پیمان ۹ اکتبر، اما این ظاهر قضیە است، گروە ایزدیان در پارلمان عراق گفتە‌اند کە ما از این مسئلە اطلاع نداریم. و این درست است. و هیچ تصمیمی کە ایزدیان در آن نباشند، نمی‌تواند در شنگال اجرایی شود.

فشارهای پارت دمکرات کوردستان و جمهوری ترک وجود دارند، اما از نظر من، آمریکا دولت عراق را بە سوی این حملە ناعاقلانە سوق داد. آمریکا پشت این حملە قرار دارد، اگر آمریکا نبود، دولت عراق دست بە چنین حملە‌ای نمی‌زد. بە تحریکات پارت دمکرات کوردستان و جمهوری ترکیە توجە نمی‌کرد. آمریکا فشار وارد می‌کند و ناگزیر می‌کند کە حملە کند. بدون هیچ تردیدی. آمریکا می‌خواهد از طریق حملە بە پ.ک.ک چکار کند؟ با پارت دمکرات کوردستان می‌خواهد در کوردستان چکار کند؟ باید این مسئلە درک شود. درخواست‌های پارت دمکرات را قبول می‌کنند. زیرا پارت دمکرات کوردستان است کە زمینە را برای فشار آمریکا بر عراق مهیا می‌کند. ترکیە فشار وارد می‌کند اما پارت دمکرات کوردستان عامل اصلی است. آمریکا بر دولت عراق فشار وارد کرد و این کشور را در مقابل شنگال تحریک کرد، بە حملە شنگال حملە کرد و سپس مشاهدە کرد کە وضعیت ملتهب و خطرناک شدە است. هم اکنون هم می‌خواهد این مسئلە را از راە دیدار و معاهدە حل کند. ارادە اجتماعی کوردهای ایزدی را بە رسمیت شناختەاند. جامعەای کە ۷۴ بار بە آن حملە شدە است را هم اکنون مخاطب خود قرار دادە‌اند و می‌خواهند کە با آزادی زندگی کنند. این موضعی بسیار دمکراتیک و انسانی است. باید اینگونە باشد.

موضع پارت دمکرات کوردستان بسیار بد است. بە دلیل شنگال بسیار ناراحت است. در مقابل چشم جهانیان، از شنگال فرار کرد. باید اعتراف کند و بگوید کە فرار کردم، اما از این بە بعد فرار نمی‌کنم. اما روز بە روز وضع آنان بدتر می‌شود. لازم است کە پارت دمکرات کوردستان با شنگال دشمنی نکند. باید در این رابطە بە خودانتقادی دست زدە و با داشتن موضع میهن‌دوستانە و دمکراتیک بتواند رفتارهای گذشتە خود را جبران کند. پارت دمکرات کوردستان از طریق جنگ با پ.ک.ک نمی‌تواند بە جایی برسد. بار دیگر این مسئلە را روشن می‌کنم، در مواجهه با پ.ک.ک نمی‌تواند بە پیروزی دست پیدا کند. از این طریق شاید بتواند سیاست روزانە خود را بە پیش ببرد، اما هر حملە‌ای از سوی پارت دمکرات کوردستان بە پ.ک.ک بە معنای زدن پای خود است. باید این مسئلە را درک کند و بسیاری از پیشمرگها هم این را می‌بینند، گفتند کە ما نمی‌خواهیم علیە پ.ک.ک وارد جنگ شویم. این درست و مهم است، اما نباید بە همین گفتە محدود شود. لازم است کە بر رهبری پارت دمکرات کوردستان فشار بیاورند. لازم است کە خلق در باشور کوردستان در مقابل این مسئلە موضعگیری کنند. زاپ و اواشین در منطقە آنهاست. باید از گریلا حمایت کنند، جوانان بە صفوف گریلا پیوستە‌اند، بە انان درود می‌فرستم، اما پیوستن بە صفوف گریلا کفایت نمی‌کند. باید بە شیوە‌ای عمومی در مقابل جمهوری ترکیە ایستاد، و این معیار میهن‌دوستی است. لازم است کە پارت دمکرات را وادار کنند موضع درست اختیار کند.

رهبری پارت دمکرات می‌خواهد چکار کند؟ بسیار خوب، روزگار را گذراندید و پول پیدا کردە‌اید، اگر بخواهند کە فردا تو را از میان بردارند، چکار می‌کنید؟ یعنی دست از کوردبودن بر داشتە و حاضر خواهی بود در استانبول زندگی کنی؟ برای خودشان ویلا و املاک خریدە‌اند، اگر می‌خواهید کە دست از میهن بردارید همین اکنون دست بردارید و با آزادی و موجودیت کورد بازی نکنید. بە ابزار اشغالگران برای قتل‌عام کوردستان تبدیل نشوید، مسئلە بە این نقطە رسیدە است. بە جاش‌های جدید تبدیل شدە‌اند. همان نقش جاش‌های باکور را آنها در باشور کوردستان ایفا می‌کنند. از این موقعیت خودشان را نجات دهند. در غیر اینصورت موقعیت خودشان را بە خطر می‌افکنند. می‌توانند بگویند کە از ما قطع امید کردە‌اند و برای ما پول همە چیز است، من نمی‌توانم این مسئلە را بگویم، اما بە هر حال جامعە، ملت و میهن‌دوستی و وابستگی و تعلق بە میهن وجود دارد، باید این مسئلە را هم ببینند و دست از این موضع بردارند.

میدیا خبر: در مقطع تاریخی در کوردستان قرار گرفتەایم، سطح برخودان خلق و گریلا در مقابلە با اشغالگری چگونە است؟ چە وظیفەای بر دوش چە کسانی می‌افتد؟

دوران کالکان: پیش از هر چیز لازم است بگویم لە سە هفتە است کە نیروهای گریلا در زاپ و آواشین قهرمانانە مقاومت می‌کنند. برخودان فدایی در عالیترین سطح خود قرار دارد، ضربە پشت سر ضربە بە دشمن وارد می‌کنند. فاشیسم آ.ک.پ را در زاپ و آواشین مدفون خواهند کرد، و این یک واقعیت ملموس است. بدون شک این بە آسانی مهیا نمی‌شود، در طول ۲۴ ساعت شبانە روز نبرد ما ادامە دارد، در مقابل مهاجمانی کە با استفادە از تمام تکنولوژی‌ها حملە می‌کنند، برخودان ادامە دارد، گریلا موانع را از میان برداشتە و با واکنشی استثنایی این کار را می‌کند. با جسارت و ارادە‌ای بزرگ، با دادن شهید این کار را انجام می‌دهد، بە نمایندگی از رهبری حزبمان، برخودان گریلاهای قهرمان را در زاپ و آواشین تبریک می‌گویم کە ضربات سنگینی را بر فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ وارد می‌کنند و فاشیسم را در آستانە شکست قرار دادە‌اند. بە شروانان و فرماندهان قهرمان نیروهای مدافع خلق و یژاستار درود می‌فرستم، قرارگاە مرکزی ما هم در این رابطە بیانیە صادر کردە است، در واقع قلب خلقمان و حزبمان همراە با پیشاهنگان برخودان در زاپ و آواشین می‌تپد، با آنها نفس می‌کشند و زندگی می‌کنند.

قرارگاە مرکزی ما بیلان عملیات را منتشر کردە است، می‌دانیم کە گریلاها چند شهید دادە‌اند، برخودان ادامە دارد، من پیش از این هم اشارە کردم کە ۶ سال است کە در مقابل این حملات اشغالگرانە با دادن هزینە‌های بزرگ مقاومت کردە‌ایم، ما مقاومت می‌کنیم و تا دست‌یابی بە پیروزی مقاومت ما ادامە دارد. این برخودان بدون تردید بە پیروزی می‌رسد، هیچ کس در این بارە تردید بە دل راە ندهد، دیر یا زود، با هزینە‌های سنگین یا کم، خلق کورد، گریلاهای کوردستان، پ.ک.ک بدون تردید بە پیروزی می‌رسد، جنگ هم اکنون نە فقط در زاپ و آواشین، بلکە در همە جای کوردستان و ترکیە در جریان است. فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ می‌خواهد کە نیروهای گریلا را در منطقە‌ای تنگ محاصرە کند، در مقابل ما هم جنگ را در همە جا گسترش می‌دهیم. ما جنگ را بە صورت جبهە‌ای ادامە نمی‌دهیم، حملە می‌کنیم، عقب می‌نشینیم، و در جایی و نقطە‌ای کە هیچگاە انتظار آن را ندارد حملە می‌کنیم، ما تمام کوردستان و ترکیە را میدان جنگ اعلام کردە و جنگ را اینگونە ادامە می‌دهیم.

برخودانهای بسیار مهمی شکل گرفتە‌اند کە با برخودان زاپ و آواشین یکی شدە‌اند. در مناطق حفاظتی میدیا از خاکورک گرفتە تا هفتانین، از عفرین گرفتە تا بورسا عملیاتهای مهمی انجام شدە‌اند. عملیاتهایی کە در جریان آن ضربات مهلکی بر فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ وارد شدە‌اند، گریلا نشان داد کە مبارزە پ.ک.ک، برخودان ضد فاشیستی تا چە اندازە گستردە و قدرتمند است. برخودان گسترش پیدا می‌کند، بر همین اساس بە شروانان رهایی عفرین، میلیسهای HBDH و یگانهای مدافع نیروهای مدنی درود می‌فرستم. بە آنها تبرک می‌گویم. موجودیت، زندگی و موضع آنان همراە با گریلاهای زاپ و آواشین مانند جسم و روح در هم می‌تنند. در مقابل فاشیسم، برخودان مشترک، هدف مشترک، روح مشترک را بە نمایش می‌گذارد. برخودان زاپ و آواشین با قدرت ادامە دارد، مناطق حفاظتی میدیا وارد مبارزە‌ای همە جانبە می‌شود، از شمال عفرین و استانبول، در متروپلهای ترکیە، این مبارزە ضد فاشیستی قدرتمندانە ادامە پیدا می‌کند.

برخودان و عملیاتهای دمکراتیک زنان و جوانان خلقمان همراە با هم انجام خواهند شد، ما این مسئلە را در هر چهار بخش کوردستان ملاحظە کردە‌ایم. خلقمان در خارج از میهن، در اروپا هم هر لحظە بپاخاستە‌اند، و در واقع هم بیکار ننشستە‌اند، مبارزە برای آزادی با پیشاهنگی برخودان در امرالی و گریلا را بە هم پیوند زدە و بە برخودان گستردە خلق، برخودان ملی تبدیل می‌کنند. آن را بە مبارزە آزادی ملی تبدیل می‌کنند، بر همین اساس است کە برخودانی بزرگ در جریان است. نیروهای دمکراتیک انقلابی در ترکیە و جهان هم بە این مبارزە می‌پیوندند، و این جبهه گستردە‌ای را می‌گشاید، و این بخشی از حرکت ۵۰ سالە ماست. در مقابل حملات اشغالگرانە، نابودگرانە استعمار فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ باید موضعگیری کرد. باید برخودان کرد، بە تمام کسانی کە این موضع را دارند درود می‌فرستم و برایشان آرزوی پیروزی دارم.

این مبارزە باید بیس از پیش گسترش پیدا کند، من گفتم کە هر روز باید در همە جا نوروز برخودان باشد. روح پیروزی و برخودان نوروز باید همیشە با ما همراە باشد، ما خط برخودان امرالی را مبنایی برای خودمان می‌دانیم، ما خط برخودان زاپ و آواشین را برای خودمان اساس می‌گیریم. ما همە جا را بە عرصە مبارزە تبدیل می‌کنیم و همیشە از امکاناتمان علیە فاشیسم استفادە می‌کنیم. مبارزە می‌کنیم و می‌رزمیم. جوانان کورد در هر جا کە باشند، باید بپاخیزند، ما گفتیم کە می‌توانیم بە هر نوع اقدامی دست بزنیم، برای این مبارزە نیرو داریم، در باکور، در متروپل‌های ترکیە می‌توانیم بە هر اقدامی دست بزنیم. دولت ترک بە باشور کوردستان حملە می‌کند، بە شنگال حملە می‌کند، بە روژاوا حملە می‌کند، خلقمان این حق را دارد کە پاسخ دادە و تلافی کند، همزمان وظیفە دارند و لازم است کە این پاسخ را هم بدهند، لازم است کە همە با چنین درکی بە این مسئلە نزدیک شوند.

برای اینکە بتوانیم مبارزە را گستردەتر بکنیم، در باکور کوردستان امکانات و فرصت‌های زیادی داریم، برای نمونە صدها و هزاران جوان کورد مشغول سربازی هستند، در برخی جاها پلیس هستند، خلق کورد نباید در هیچ جایی بە دولت ترک خدمت کند، یعنی جوانان کورد در هر جایی کە میتوانند باید مانند یک شروان موضعگیری نموده و مبارزە بکنند. برای آزادی و دمکراسی باید بر دشمن فاشیست ضربە وارد کنند. یعنی غیر از این نمی‌توان میهن‌دوست بود و کوردایتی کرد، اگر بە این دولت کمک نکرد، اگر از آن حمایت نکرد، این دولت هم دچار فروپاشی می‌شود. نمی‌تواند کار کند، و در آن صورت است کە فرصتی نمی‌ماند کە فاشیسم آ.ک،پ/م.ه.پ تداوم پیدا کند. از جوانانی کە مشغول سربازی هستند، و از همە کسانی کە در دستگاه‌های دولتی هستند درخواست می‌کنم کە دولت را فلج کنند، و در راستای میهن‌پرستی مبارزە کنند. موضع درست این است کە باید در پیش گرفتە شود. باید مبارزە را در سطحی عالی پیگیری کرد. اگر ما این مسائل را در نظر داشتە باشیم، می‌توانیم در همە جا مبارزە کنیم. و در اینصورت است کە بقای قدرت فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ کوتاە می‌شود. و می‌توانیم در نهایت آن را شکست دهیم. نە فقط دولت آ.ک.پ/م.ه.پ بلکە سیاست و ذهنیت فاشیستی دشمنان کورد در ترکیە شکست خواهد خورد. و کورد با شکست دادن این ذهنیت است کە می‌تواند آزاد شود، ترکیە می‌تواند بە کشوری دمکراتیک تبدیل شود. این ذهنیت و این سیاست فاشیستی کە بە بلای خلق کورد. اعراب و خاورمیانە و بشریت تبدیل شدە است، از این طریق می‌تواند نابود شود. در چنین صورتی است کە کوردستان می‌تواند بە قلعە آزادیخواهی تبدیل شود و ترکیە بەکشوری کە دمکراسی و آزادی را در تمام ابعاد خود داشتە باشد. در اینصورت است کە ترکیە می‌تواند بە پیشاهنگ دمکراسی در خاورمیانە تبدیل شود. اگر ما بتوانیم این مسئولیت تاریخی را بر دوش بگیریم، پیروزی حتمی و نزدیک خواهد بود و بر همین اساس است کە ما در این مبارزە بە پیروزی می‌رسیم.