حزب کارگران کوردستان: زمان حسابرسی آغاز شدە است

کمیتەی رهبری پ.ک.ک در دهمین سالیاد قتل عام پاریس اطلاعیەای منتشر کرد و اعلام کرد: روند دادگاهی و مجازات شروع و درنهایت پیروزی حاصل می شود.

کمیتەی رهبری پ.ک.ک با انتشار اطلاعیەای یاد  شهدای اولین و دومین کشتار پاریس را گرامی داشت و اعلام نمود که باید عاملین کشتارهای پاریس در هر سطحی معرفی و قاتلین مجازات شوند.

اطلاعیەی پ.ک.ک بدین شیوه است:

"ما بەعنوان جنبش آزادی کوردستان و خلق کورد، در دهمین سالگرد اولین کشتار پاریس هستیم که در نهم ژانویەی 2013 روی داد. یعنی در دهمین سالگرد شهادت هر سه زن انقلابی کورد، سارا(ساکینه جانسز)، روژبین(فیدان دوغان)و روناهی(لیلا شایلمز) هستیم، با احترام از آنها یاد می کنیم. تعهدمان برای بەسرانجام رساندن آرمانهایشان را در یادوارەیشان در یازدهمین سال با قدرت دوباره می کنیم.

هرچند ده سال  از این ترور گذشته است، اما دولت و مسئولین فرانسوی مجرمین واقعی را محاکمه نکردەاند و قاتلین نیز مجازات نشده اند. ما از طرف بشریت عدالتخواه این ترور را محکوم می کنیم. در تداوم این ترور، پس از ده سال کشتاری مشابه انجام شد، بار دیگر سه انقلابی و میهن دوست کورد در پاریس بە شهادت رسیدند. از دستگاه قضایی فرانسه خواستاریم که این دو کشتار را که درمدت ده سال و از جانب یک دشمن مشخص روی داده آشکار کند و مجرمین را مجازات نماید.

از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، سوسیالیستها، نیروهای دموکراتیک، کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان پاریس و تمام مردم فرانسه می خواهیم که برای آشکارنمودن آمران و عاملان هر دو ترور پاریس تلاش کنند و از مبارزەی آزادی کوردها حمایت  بیشتری داشتە باشند. با تمام قوا برای محاکمه و معلوم کردن عاملین این کشتارها همصدا باشند.

باید شرایطی ایجاد شود که زنان و مردان کورد در فرانسه ترور نشوند، زنان و مردانی که در جبهەهای جنگ داعش در خط مقدم بودند و داعش را شکست دادند در پاریس خونشان ریخته نشود. نباید کومون پاریس آن شهری اشد که رزمندگان آزادی کورد در آن شهید شوند. اجازە ندهید کە در پاریس که پیشرو زندگی کمونوال است، کمونوالهای کورد شهید شوند.

انقلاب آزادی کورد در همەی جهان گستردە شده است

در ده سال گذشته خلق کورد و دوستانشان و بویژه زنان کورد ساکت نبودەاند و از شهدای نهم ژانویەی پاریس دفاع کردەاند و با تمام قوایشان تلاش کردەاند تا این جنایت آشکار و عاملین آن محاکمه شوند. هوال سارا و روژبین و روناهی به سمبل تبدیل شدەاند، مبارزەی فراوانی برای آزادی کوردستان و انقلاب آزادی زن انجام دادند. اکنون در یاد ده سالەی کشتارشان، ثمرەی آن تلاشها بەدست آمده است. با پیگیری زنان، خلق کورد و نیروهای دموکراتیک کشتار نهم ژانویەی ٢٠١٣ معلوم شد و قاتلین معرفی شدند و پیگیر مجازاتشان هستیم.

علیرغم تلاشها برای ممانعت و از بین بردن مدارک از جانب دولت ترکیه و حکومت فاشیست آ.ک.پ ، با تلاشی که برای یادبود سارا و روژبین و روناهی و مبارزەی آزادیخواهی کوردستان و زنان انجام گرفت، انقلاب آزادی بیشتر جلو رفت و در سطح جهان فراگیر شد. بدین شیوه امید جنایتکاران ازبین رفت و طرحهایشان به شکست انجامید. همراه با تلاشها علیه کشتارها، آگاهی، آزادی و سازمانیابی کوردها و زنان بیشتر شد و رشد پیدا کرد.

شعار "زن، زندگی، آزادی" رهبر عبدالله اوجالان، شعار اصلی انقلابات قرن بیست و یکم است.

باید مانع از تحقق طرحهای فاشیستی آ.ک.پ و م.ھ.پ شویم

دولت فاشیست و جنایتکار آ.ک.پ- م.ھ.پ دربرابر پیشرفت تاریخی توان ماندن ندارد، همواره در برابر مقاومت امرالی رهبر آپو کم آورده است، در برابر گریلاهای آزادی کوردستان در زاپ، آواشین و متینا شکست خورد و از طرفی دیگر ترور و درندگی فاشیستی را در داخل مرزهای ترکیه افزایش داد و تلاش کرد شکست داعش در شنگال و روژآوا را جبران کند. بعلاوە تلاش می کند تا تروریسم را درخارج از کشور و در جهان ترویج نماید و همه را به شریک جنایت کشتار کوردها مبدل کند.

کشتار دوم پاریس که در ٢٣ دسامبر ٢٠٢٢ روی داد، بر این مبنا بود. دراین کشتار سه انقلابی و میهن دوست کورد با حملەی برنامەریزی شدەی فاشیزم آ.ک.پ- م.ھ.پ شهید شدند. دولت و جامعەی فرانسه باید برای تامین پایەهای دموکراسی برای کورد و بشریت تلاش کنند. حاکمیت فاشیست آ.ک.پ- م.ھ.پ درحال ترویج تروریسم در جهان است و با این کار تلاش می کند در انتخابات ترکیه پیروز شود و حاکمیتش را ادامه بدهد. همەی آن اشخاص و طرف هایی که می گویند "ما دموکرات هستیم" باید این حقیقت را ببینند و مانع از این نقشەی فاشیستی حکومت ترکیه شوند.

پیکارمان به پیروزی می رسد

بار دیگر با عشق و احترام یاد شهدای کشتار دوم پاریس اوین گویی، میر پرور و عبدالرحمان قزل را گرامی می داریم. برای گرامیداشت هوالان سارا، روژبین و روناهی، بەهمان شیوه که مبارزەیمان برای آزادی زن و خلق کورد در همەی جهان گستراندیم و پیشرفتی تاریخی در ده سال اخیر بدست آوردەایم، با یاد اوین، میر و عبدالرحمان نیز مبارزەی آزادیمان را به پیروزی می رسانیم و درمیان زنان و خلقهای تحت ستم گسترش می دهیم.

شهدای کشتار پاریس ما را به جنبش جهانی آزادی و دموکراسی مبدل می کنند.

شهدای پاریس پرچم توسعەی انقلاب مدرنیتەی دموکراتیک و توسعەی خط آزادی آپویی در جهان خواهند بود.

محاکمه و حسابرسی تاریخی آغاز شده است

فکر و انقلاب آزادی زن بر این اساس در جهان گسترده می شود و سدەی بیست و یک قرن آزادی زن است. نگاه کنید، سیاست و رویکرد مردسالاری در نهم ژانویەی ٢٠١٣ عمداً به رهبر آزادی زنان هوال سارا حمله کرد. تهاجم ٢٣ دسامبر ٢٠٢٢ علیه هوال اوین، یکی از پیشروان مبارزەی آزادی زنان هم انجام شد. مشخص است دولت و سیستم حاکمیت که به نگرش و سیاست مردسالار متکی است، بیشترین ترس را از زن و مبارزه برای آزادی زن، از آگاهی و انقلاب آزادی زن دارد. لذا عمداً و به شکل برنامەریزی شده، به زنان انقلابی و پیشرو حمله می کند و آنها را شهید می کند. ولی ترس برای مردن بی فایده است. هرکاری هم بکند پایان این سیاست و نگرش با سروری زنان، با انقلاب آزادی زن به سرانجام می رسد. براین اساس محاکمه و حسابرسی تاریخی آغاز شده و در پایان موفقیت را با خود می آورد.

لازم است مبارزه در همەی عرصەها تشدید شود

بار دیگر در دهمین سالیاد کشتار نهم ژانویەی ٢٠١٣ پاریس، با نیکی و احترام یاد شهدا را گرامی می داریم و تعهدمان را بە تداوم راهشان تکرار می کنیم.

به مقاومت تاریخی امرالی و زاپ  درود می فرستیم، به نیروهای گریلای قهرمانمان تبریک می گوییم بەدلیل پیروزیهای بزرگشان. به مقاومت خلقمان در هر چهار بخش کوردستان و خارج از کشور درود می فرستیم.  از خلق و دوستدارانمان می خواهیم که بیشتر در خط رهبری و هم سوی مقاومتهای گریلا جمع شوند و علیه شکنجه و سیستم انزوای امرالی برای آزادی جسمی رهبر آپو در همەی میدانها تلاش کنیم.