جوانان در سلیمانیه علیه خیانت پ.د.ک راهپیمایی کردند

جوانان سلیمانیه در پشتیبانی از مقاومت گریلا و پشتیبانی از اعتصاب غذای زندانیان بهدینان در زندان‌های بارزانی راهپیمایی کردند.

عصر روز گذشته با ابتکار عمل جمعیت جوانان میهن‌دوست کوردستان در شهر سلیمانیه راهپیمایی از خیابان سالم تا مقابل پارک عمومی سلیمانیه انجام شده و شرکت کنندگان در این راهپیمایی از مقاومت گریلا پشتیبانی کرده و خیانت‌های پ.د.ک در مقابل نیروهای گریلا را محکوم نمودند.

جوانان، زنان، فعالین و اقشار مختلف مردم در این راهپیمایی شرکت کرده و شعارهای «زنده‌باد مقاومت گریلا» و «مرگ بر خیانت»، «خلق کورد بداند که پ.د.ک که علیه همه‌ی کوردها است»، «دیگر فشار و خیانتهای پ.د.ک کافی است» و «مرگ بر خیانت» سر داده شد.

پس از رسیدن شرکت‌کنندگان در راهپیمایی به مقابل پارک عمومی شهر سلیمانیه بیانیه‌ی جمعیت جوانان میهن‌دوست توسط ریدور گرمیان خوانده شد و در آن به فشارهای پ.د.ک علیه نیروهای گریلا و  شهید کردن نیروهای گریلا و همچنین حمله به آنها توسط پ.د.ک اشاره شد.

در این بیانیه همچنین آمده بود: خیانت و حمله نیروهای پ.د.ک که علیه گریلاهای آزادی کوردستان که در مقابل حملات دولت های اشغالگر می‌ایستند، کافیست. گریلا این حق را دارد که در هر جایی از کوردستان که بخواهد علیه دشمن مقاومت کند.

در بخش دیگری از این بیانیه جوانان به دولت ترکیه و پ.د.ک پیام می‌دهند که باید پ.د.ک بدانند که ما جوانان از مقاومت گریلا و امرالی نیرو می‌گیریم. هرگز مردم و گریلا از یکدیگر جدا نمی‌شوند. آنهایی که خیانت ملی انجام می‌دهند، از بین خواهند رفت.