ک.ژ.ک: باید تا زمان محاکمەی مسئولین کشتارها به مبارزەیمان ادامه دهیم

هیئت رهبری ک.ژ.ک اعلام کرد، باید دولت فاشیست ترکیه در محاکم بین المللی به اتهام جنگ و جنایت دادگاهی شود و افزود: "تا زمانیکه دادگاهی انجام می شود لازم است تلاشهایمان ادامه و شدت یابد."

جامعەی زنان کوردستان ک.ژ.ک به مناسبت دهمین سالگرد کشتار نهم ژانویەی ٢٠١٣ پاریس، که در آن زنان انقلابی کورد ساکینه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز کشته شدند، فراخوان به تشدید مبارزات داد.

اعلامیەی ک.ژ.ک بەشرح زیر است:

ما به دهمین سالگرد شهیدشدن هوالان سارا، روژبین و روناهی وارد شدیم. بەاین مناسبت ما در شخصیت خدای آزادیمان سارا، روژبین و روناهی، روزا لوکزامبورگ که در ١٩ ژانویەی ١٩١٩ با گلولەهای فاشیزم کشته شد، سیوی دمیر، پاکیزه نایر، فاطمه اویار که در سلوپی قتل عام شدند، همچنین عضو رهبری ک.ج.ک اوین گویی، عبدالرحمان قیزل و هنرمند میر پرور که این اواخر در پاریس ترور شدند، با احترام یاد می کنیم. ما پیمان می بندیم که پایبند راهشان هستیم و آرمان زنان آزاد و زندگی آزاد را محقق می کنیم و انتقامشان را می گیریم.

سارا و اوین با عشق به آزادی جنگیدند، با زحمت و عشقی وافر انقلاب "بودن زنان" را برای ما به میراث گذاشتند. آنها پیشروان زنان در سدەی ٢١ هستند. آنها پیشروان زنانند و به ما می گویند که باید انقلاب زنان را به سرانجام برسانیم.

دراین دوران که سعی دارند زیبایی و طبیعت زن را نابود کنند و این دیدگاه را در همەی ابعاد زندگی حاکم کنند، آن هوالان قهرمان که راهنمای مایند و امکانش را برای ما ساختەاند که باید با حساسیت و عشق این راه را ادامه دهیم. مطمئناً کشتارها را مورد حسابرسی قرار می دهیم و عاملین را آشکار و در برابر تاریخ و بشریت محاکمه می کنیم.

در برابر شهادت هر زن، خشم و انگیزەیمان برای مبارزه بیشتر می شود، هویت ارزشمند زنان مان قوی تر می شود و جدیت مان برای سازماندهی و مبارزه بیشتر می شود.

اصلی ترین راه نابودکردن هر جامعەای، تخریب و ازمیان برداشتن زنانی است که نقش رهبری آن جامعه را دارند، زنانی که از مدل و حالت سنتی عبور کرده و خود را رها کرده اند. بەهمین دلیل قدرتهای اشغالگر و استثمارگر، هدفمند، زنان رهبر را دیده و آنها را می زنند. یعنی فاشیسم و اشغالگری در تلاشند تا با زدن زنان کورد که در هر چهار بخش کوردستان پیشرو اند، کشتار و امحای کوردها را تسریع ببخشند.

با ترور و قتل هوالان سارا، روژبین، روناهی، سیوی، فاطمه، پاکیزه، هورین خلف، ژیان تولهلدان، ناگهان و اوین گویی، درواقع زن آزاد و کورد آزاد را می زنند.

جنبش آزادی زنان کوردستان با مشارکت، جسارت و شجاعت و شخصیت فدایی هوال سارا پایەی خود را محکم کرد. رفیقمان سارا مبدع چندین راهکار بود و دلیرانه برایش جنگید. بەهمین دلیل بود که رهبر آپو گفت: "مبارزەی سارا، مبارزەی جنبش آزادی زنان است." درواقع حرکت دلسوزانەی هوال سارا موجب قیام، آگاهی و بیدارشدن، سازمانیابی و تشکل نظامی هزاران زن آزاد شد. رفیقمان اوین گویی یکی از هوالان بود که پیش از هرچیز برای آگاهی، بیداری و سازمانیابی  فرماندهی زنان آزاد را برعهده گرفت. در تاریخ ٣٤ سالەی مبارزه و فعالیتهایش ارزشهای بزرگی آفرید و آنرا به رفقایش، خلق و زنان ما رساند. لذا زدن هوال اوین در حملەی دوم پاریس برای ازبین بردن و حذف انقلاب زنان، حقیقت کورد آزاد و زنان بود. این همه جنایت برای زدن جنبش آزادیمان، رهبرمان و آرمانهای آزادیست.

خلقمان و رفقایمان که برای زنان مبارزه می کنند خوب می دانند که قاتلین چه کسانی اند. مسئولین هر دو جنایت پاریس رژیم فاشیست آ.ک.پ- م.ھ.پ و میت اند. جنایت اول پنهان شد، پس از ده سال روشن نشد و بەهمین سبب کشتار دوم پاریس هم انجام گرفت. قاتلین این دو جنایت خیلی مشخص و معلومند. نباید دولت فرانسه برای دومین بار عاملین این قتل عام را پنهان کند. قطعاً با این کارشان روابط سیاسی داخلی و خارجی خودشان را نشان می دهند، نباید خلقمان و رفقایمان هرگز اجازەی چنین چیزی را بدهند که این جنایت فراموش و پنهان شود. باید تا پایان پیگیریش کنند و موضع دادخواهی پیشه کنند.

دولت فاشیست ترک از هر چهارگوشەی جهان جنگ نابودکردن و حذف کوردها را جلو می برد، در کوهستانها، شهرها، در کوردستان و اروپا جنایت جنگی انجام می دهد. باید دولت ترکیه درمقابل این جنایات در دادگاه بین المللی محاکمه شود. باید تا آنزمان به تلاشهایمان ادامه دهیم. بخشی از این تلاشها از 23دسامبر بەهمراه دوستانمان در اروپا شروع شده و فعالیتهای خوبی انجام گرفته است، بویژه اقدامات ٧ ژانویه که ما به همەی آنها درود می فرستیم. نباید راهپیمایی ها و کارهایمان به زمان خاصی محدود گردد، باید تا محاکمەی عاملین به تلاشهایمان ادامه دهیم.