کمیتە منع شکنجە شورای اروپا گزارش خود را بعد از ٦ ماە بە آنکارا ارسال میکند

کمیتە منع شکنجە شورای اروپا کە در ماە سپتامبر از امرالی دیدار کردە بود ٦ ماە گزارش خود را در رابطە با زندان امرالی و وضعیت رهبر خلق کورد بە آنکارا ارسال میکند.

هیاتی از کمیتە منع شکنجە شورای اروپا در فاصلە روزهای ٢٠ تا ٢٩ سپتامبر عازم ترکیە شدە است. دراین چارچوب این کمیتە بە منظور بررسی وضعیت رهبر خلق کورد، حامیلی ییلدریم، عمر خیری کونار و ویسی آکتاش از جزیرە امرالی و زندان امنیتی آن نیز دیدار کردە است. هیات CPT بر اساس پیشنهادات مطرح شدە در خصوص زندان امرالی با مقامات ترک گفتگو کردە است. پیشنهادات پیشین کمیتە منع شکنجە شورای اروپا از سوی مقامات ترک مورد پذیرش واقع نشدە بودند.

ترزا ریتر ریاست هیات کمیتە منع شکنجە اتحادیە اروپا و معاون دوم این کمیتە طی گفتگویی با خبرگزاری مزوپوتامیا اعلام کردە است کە در مارس سال ٢٠٢٣ گزارش این کمیتە از دیدار با امرالی بە مقامات ترک خواهد رسید.

در این رابطە ترزا ریتر اعلام کرد کە برای پاسخ ترکیە بە این گزارش نیز ٦ ماە فرصت دادە میشود. در آنصورت است کە کمیتە منع شکنجە هم تصمیم خواهد گرفت کە آیا گزارش خود را منتشر کند یا خیر.

ترزا ریتر در پاسخ بە سوال دیگر آژانس خبری مزوپوتامیا در خصوص وضعیت جسمی و سلامتی عبدالە ازجالان گفت: من تنها میتوانم بگویم کە برای بازدید زندانها بە ترکیە رفتەایم، اما نمیتوانم یافتەهایمان را منتشر کنیم. در صورتیکە گزارش برای افکار عمومی منتشر شود از این مسئلە سخن گفتە میشود.

کمیتە منع شکنجە شورای اروپا آخرین بار در سال ٢٠١٩ از امرالی بازدید بە عمل آوردە بود و سە سال قبل گزارش خود را گزارش خود را در رابطە با این دیدار منتشر کردە بود. در این خصوص ریزر اعلام نمود کە تصمیم انتشار گزارش کمیتە از سوی کمیتە گرفتە میشود  و دولت هم در خصوص انتشار پاسخ خود مسئول است.   تا کنون بسیاری از دولتها همراە با پاسخ خود، گزارش کمیتە را هم منتشر کردەاند. اگر دولتی در این بارە همکاری نکند و نخواهد کە در چارچوب معیارهای کمیتە منع شکنجە وضعیت زندانها و زندانیان بهبود پیدا کند، در آن شورت است کە کمیتە تصمیم نهایی خود را میگیرد.