نیروهای مدافع خلق(ھ.پ.گ) یاد شهدای سال 2017 را گرامی داشت

ھ.پ.گ یاد پنج شهید را گرامی داشت و گفت: "ادامه دهندەی راه شهدایمان زیلان، پلنگ، دژوار، زنار و شروان خواهیم بود و مبارزاتشان را زنده نگه خواهیم داشت."

مرکز مطبوعات و اطلاع‌رسانی ھ.پ.گ دراین باره اعلامیەای صادر کرد که بدین شیوه است:

"سال 2017 یکی از سالهایی بود که حملات دولت اشغالگر ترکیه علیه خلقمان و جنبش رهایی‌مان پ.ک.ک تشدید شد. در آن سال ارتش اشغالگر ترکیه همەی توانش را بەکار گرفت. با حمایت نیروهای هژمونی‌گرای بین‌المللی، سعی در نابودکردن گریلاهای آزادی کوردستان داشت که تکیەگاه خلقهای منطقەاند. در برابر این حملات سنگین، گریلاهای آزادی کوردستان نیز با ارادەای آپویی و بی وقفه به رویارویی پرداختند. گریلاهای آزادی که در هر شرایطی برای حفظ هستی و دستاوردهای خلقمان تصمیم مبارزه گرفتند، درسال 2017 با عزمی راسخ به مبارزه‌شان ادامه دادند. در این مبارزات که با اراده و ازخود گذشتگی های بسیاری انجام گرفت، شاهد شهادت‌ها هم شدیم. با فداکاری و مبارزەی بزرگ شهدایمان دولت اشغالگر ترکیه در مدت آن یکسال نتوانست به اهدافش برسد، نیروهایمان ضربات کشنده‌ای به دشمن وارد کردند. رفقایمان زیلان، پلنگ، دژوار، زنار و شروان که پیشاهنگی این مبارزات حماسه‌ای را برعهده داشتند، با دلسوزی نسبت به ارزش‌های رفاقت و با ایستار راسخ بر پایه‌ی ایدئولوژی آپویی در برابر حملات دشمن ایستادگی کردند و به مرتبه‌ی شهادت رسیدند. اعلام می کنیم که ادامەدهندەی راه تمامی شهدایمان از جمله زیلان، پلنگ، دژوار، زنار و شروان خواهیم بود و مبارزه‌ی آنها را گسترش خواهیم داد.

 

مشخصات هوال های شهیدمان چنین است:

نام سازمانی: زیلان درسیم

نام و نام خانوادگی: زیلان آیبار

 محل تولد: جوله میرگ

مادر و پدر: نجمیه و عبدالرحمان

زمان و محل شهادت: 2017/ مناطق حفاظتی میدیا

 

نام سازمانی: پلنگ رستم

نام و نام خانوادگی: احمد کایا

محل تولد: سرت

مادر و پدر: امینه و عبدالله

 زمان و محل شهادت:  2017/ مناطق حفاظتی میدیا

 

نام سازمانی: دژوار انتقام

نام و نام خانوادگی: عیسی ارسلان

محل تولد: جوله میرگ

مادر و پدر: حلیمه و نیهاد

زمان و محل شهادت:  2017/ مناطق حفاظتی میدیا

 

نام سازمانی: زنار راپرین

نام و نام خانوادگی: ریدوان جان

محل تولد: شرناخ

مادر و پدر: مریم و محمد

زمان و محل شهادت:  2017/ مناطق حفاظتی میدیا

 

نام سازمانی: شروان آزاد

نام و نام خانوادگی: تکین دمیرباش

محل تولد: موش

مادر و پدر: پیرازه و ذولفقار

زمان و محل شهادت:  2017/ مناطق حفاظتی میدیا

 

زیلان درسیم

هوال زیلان در خانوادەای میهن‌دوست در جوله میرگ بەدنیا آمد. هوال زیلان هرگز نقش و جایگاهی را کە سیستم حاکم به زن داده قبول نکرد. همواره دنبال سنگر حقیقی مبارزه بود و در این راستا با فلسفەی آزادی رهبر آپو دربارەی زن آشنا می شود و به هوادار جنبش آپویی تبدیل می شود و سرانجام در زاگروس که روژین گەودا'ها در آنجا ضربه‌های مهلکی به دشمن می‌زدند به صفوف گریلا ملحق می شود.

هوال زیلان درسال 2013 برمبنای دفاع از خلق و پیکار برای آزادی به صفوف گریلا می پیوندد. پس از دورەی جنگاوری، درهمان سنگر به مبارزه پرداخت.

پلنگ رستم

هوال پلنگ در یک خانوادەی میهن‌دوست شهر سِرت متولد شده و بدلیل فشارهای دشمن ناچار به کوچ کردن به کلان‌شهرهای ترکیه می‌شوند، بنابراین در شهر مرسین بزرگ شد. در خانوادەای فقیر، زحمتکش و میهن‌دوست بزرگ شد. مدتی در مدرسه درس خواند ولی سپس ترک تحصیل کرد. چونکه تعدادی از بستگان و فامیلش در صفوف پ.ک.ک بودند، بەسمت پ.ک.ک گرایش پیدا کرده بود. هوال پلنگ در غربت، بی شناسنامه بودن و حسرت میهن را احساس کرده و در این راستا برای جستجوی زندگی حقیقی، وارد فاز مبارزەی جوانان شد.

هوال پلنگ بەدلیل فعالیتهایش در سال 2011 بەمدت 6 ماه زندانی شد و زمانیکه آزاد شد در سال 2012 که اوج نبرد خلق مان بود، تصمیم گرفت به صفوف گریلا بپیوندد و به کوهستانهای کوردستان رفت.

دژوار انتقام

هوال دژوار در خانوادەای از ایل پنیانشی در شهر جوله میرگ بەدنیا آمد. چونکه در کانون دشمنی‌های حکومت بزرگ شد،  شاهد عینی همەی شکنجەها و فشارهای دشمن علیه خلقمان بود. هوال دژوار که در حرف زدن مشکل داشت، در درونش احساس بزرگی داشت و خودش را با طوفان‌های باطنش وفق داد. سال 2014 که از سوی دولت ترکیه به سربازی گرفته شد، در آن دوره بیشتر ماهیت دولت ترکیه را شناخت، هرچند مدت کمی ماند، ولی سال 2014 وقتی که داعش فاشیست به خلقمان در شنگال حمله کرد، هوال دژوار گفت دیگر بس است و از پایگاه سربازی ارتش ترک در مرعش فرار کرد و در زاگروس به صفوف گریلا پیوست.

زنار راپرین

هوال زنار در شرناخ که به پیشاهنگی قیام‌هایش در مبارزه آزادی کوردستان پیشرفت نمود و صفحەای تازه در تاریخ خلقمان باز کرد متولد و در میان خانوادەای که با ذهنیت و فرهنگ میهن‌دوستی زندەاست بزرگ شد.

بەدلیل خصوصیات میهن‌دوستی خانواده و اطرافیانش و بدلیل پیشرفتهای پ.ک.ک در جبهەی بوتان، از همان دوران کودکی‌اش جنبش‌مان را شناخت. از دفاع تاریخی در زمان حملەی داعش، تحت تاثیر قرار گرفت. مانند یک جوان شرافتمند کورد به این باور رسیده بود که باید باری را بر دوش بگیرد و بر این اساس وارد میدان مبارزه شد و به صفوف گریلا پیوست.

شروان آزاد

هوال شروان موش در شهر ملازگرد بەدنیا آمد و در یک خانوادەی میهن‌دوست بزرگ شد که شهدای زیادی دارند. هوال شروان که در منطقەی خود با طبیعت رابطەی نزدیکی داشت، به هوادار و دوستدار جنبش آپویی تبدیل شد. هوال شروان برای رهایی از سربازی اجباری دولت استعمارگر ترکیه، ناچارا به اروپا رفت و سپس با فلسفەی رهبر آپو که علیه حملات امها و احتکاری مدرنیتەی سرمایەداری ظهور کرد آشنا شد و درسال 2016 به صفوف گریلا پیوست.

ما به خلق میهن‌دوستمان، به خانوادەی سربلند هوال‌هایمان زیلان، پلنگ، دژوار، زنار و شروان تسلیت می گوییم که با فداکاریشان نشان دادند که پیروزی با فداکاری بدست می آید و آن را در خود برجسته کردند.