تکمیلی | کمیته حمایت از خانواده شهیدان پ.ک.ک: انتقام هوال شکری را می‌ستانیم

کمیته حمایت از خانواده شهدای پ.ک.ک در مورد قتل یاسین بولوت از سوی رژیم ترک بیانیه‌ای منتشر کرده و می‌گوید:"اعلام مێ‌کنیم که در شخص هوال شُکری انتقام خون تمامی شهیدان انقلاب را می‌گیریم و تقاص آنان بر زمین نمی‌ماند."

کمیته حمایت از خانواده شهیدان حزب کارگران کوردستان در خصوص ترور یاسین بولوت (شُکری سرحد) در مرکز شهر سلیمانیه بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

" جنبش آزادیخواهی کورد در تاریخ مبارزات ۴٠ ساله خود با نیرویی که از شهیدان خود می‌گیرد از موجودیت خویش دفاع کرده است. حقیقت شهیدان پ.ک.ک از روزی که نخستین گلوله شلیک شده است تا به امروز، برای پایان دادن به سیاهی استعمارگران بر خلق‌ها، برای آزادی خلق و آینده آزاد آنان بوده است. همچنانکه رهبر آپو گفته است؛'تقدس و جدیت مبارزه مبتنی بر خونی است که برای آن ریخته می‌شود. مبارزاتی که شهیدان بزرگی نداشته باشد نمی‌تواند به پیروزی دست یابد و در صورت پیروزی واجد ارزش دیده نخواهد شد'، به همین دلیل پ.ک.ک حزب شهیدان است. سرانجام این حقیقت، استعمارگران را در سیاهترین صفحات تاریخ مدفون خواهد کرد.

دولت فاشیست  ترک با حملات فراگیر خود درصدد است تا با هدف نابودی جنبش آزادیخواهی کوردستان موانع پیش روی استعمارگری خود را از راه بردارد. از اینرو با شیوه‌ای جنگ ضد انسانی و کثیفی که نمونه آن در تاریخ دیده نشده است، به جنبش آزادیخواهی کوردستان حمله‌ور می‌شود. جنبش و خطمشی پ.ک.ک که در ۴٠ سال گذشته با مبارزات خود روز به روز و نفس به نفس ارزش‌های مقدسی را آفریده و دستاوردهای بزرگی را برای خلق کورد محقق کرده است، امروز نیز با حملات تازه‌ای مواجه می‌باشد. نیروهای هژمونیک که با توطئه بین‌المللی نتوانستند به اهداف خود دست یابند، دولت‌-ملت‌های فاشیست منطقه و همدستان منطقه‌ای آنان دست از توطئه‌گری و حملات ایدئولوژیک، فرهنگی و نظامی علیه جنبش آپویی برنداشته‌اند.

دولت فاشیست ترکیه بیش از ۵ ماه است که در مقابل مقاومت تاریخی نیروهای گریلا موفق به کسب نتیجه نشده است و روز به روز با شکست‌های بزرگتری روبرو می‌شود، این بار تلاش دارد تا با انجام حملات پلید به دست همکاران خود در باشور کوردستان به نتیجه دست یابد. در تازه‌ترین مورد هوال یاسین بولوت (شُکری سرحد) عضو کمیته خانواده شهیدان پ.ک.ک را که از نخستین روز مبارزه تا واپسین نفس خود از خط آپویی فاصله نگرفته، به شیوه‌ای خستگی ناپذیر زندگی خود را فدای آزادی خلق کورد کرده و هر لحظه از عمر خود را وقف مبارزه نموده بود در حمله‌ای خائنانه در شهر سلیمانیه باشور کوردستان به شهادت رساند. هوال شکری رنج‌های بسیاری بزرگی را متحمل شده و ارزش‌های بزرگی آفرید که در نتیجه آن در قلب آحاد خقلمان جای گرفت. ما رفقای همرزم وی در مبارزه، از میراث وی با عزمی نستوه پاسداری می‌کنیم. اعلام می‌کنیم که در حضور هوال شکری انتقام خون تمامی شهیدان انقلاب را می‌گیریم و تقاص خون آنان برای آزادی خلق‌ها بر زمین نخواهد ماند. یکبار دیگر مراتب تسلیت خود را به خانواده بولوت و عموم خلق کورد ابراز می‌داریم."