صالح مسلم: چون اوجالان تسلیم نشد، توطئە بین المللی باشکست مواجە شد

صالح مسلم ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک طی گفتگویی اعلام داشت کە توطئە بین المللی ٩ اکتبر بە دلیل اینکە بە اهداف خود دست پیدا نکرد امروز در شکلی دیگر در امرالی تداوم دارد.

صالح مسلم ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک طی گفتگویی اعلام داشت کە توطئە بین المللی ٩ اکتبر بە دلیل اینکە بە اهداف خود دست پیدا نکرد امروز در شکلی دیگر در امرالی تداوم دارد. مسلم در ادامە می چون رهبر آپو تسلیم نشد و تا بە امروز هیچگونە امتیازی ندادە است، توطئە بین المللی باشکست مواجە شد، اما از سوی دیگر انزوای امرالی با انحای دیگر هر روز تعمیق می گردد.

توطئە بین المللی ٩ اکتبر کە از سال ١٩٩٨ اغاز و بە دستگیری رهبر خلق کورد منجر شد، وارد بیست و چهارمین سال خود میشود. نیروهای توطئەگر اجازە ندادند. در این توطئە کە با پیشاهنگی اسرائیل و آمریکا و همکاری ٤٠ کشور شکل گرفت، رهبر خلق کورد در ٩ اکتبر سال ١٩٩٨ ناگزیر بە خروج از سوریە شد. با گذشت ٢٤ سال از این توطئە، تغییرات بسیار بزرگ و گستردەای در جغرافیای خاورمیان شکل گرفتە و سوریە بە عنوان کشوری کە نخستین نقش را در این توطئە ایفا کردە بود، از این تغییرات بە کنار نماند. از همان جایی کە توطئە آغاز شدە بود، انقلابی  با افکار اوجالان شکل گرفت. خلقهایی کە از افکار اوجالان بهرەمند شدند، خود را سازماندهی کردە و برجا ماندند و هم اکنون هم با افکار و ایستارهای وی بنیانهای جدیدی برای زندگی یافتەاند.

در رابطە با توطئە بین المللی ٩ اکتبر، اهداف توطئە و تحولات بعد از توطئە، صالح مسلم ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک  گفتگویی را با آژانس خبری مزوپوتامیا انجام دادە است.

تحولات بر همە جای جهان تاثیرگذار بود

صالح مسلم در این گفتگو اعلام نمود کە پیش از ارزیابی توطئە بین المللی لازم است کە وضعیت کنونی منطقە قبل از توطئە ارزیابی گردد و در این رابطە افزود: قبل از توطئە بین المللی رویدادهای فراوانی بە وقوع پیوستە بودند، آقای اوجالان در سال ١٩٧٣ وارد عرصە سیاسی شد و هوالانی را بە دور خود جمع نمود، با هوالان خود در سال ١٩٧٨ حزب کارگران کوردستان را پایەریزی کرد و در سال ١٩٨٤ هم نبرد مسلحانە را آغاز کرد. و مانع از نابودی خلقی شد کە در آستانە نابودی قرار گرفتە بود. خلق کورد در عرصە جهانی بار دیگر شناختە شد. این تحولات تاثیرات خود را بە منطقە افزایش داد. نیروهای بین المللی هم جریان امور را نظارت می کردند. تحولات بە وقوع پیوستند. خاورمیانە برای همە جهان حائز اهمیت است و کوردستان هم قلب خاورمیانە است. آقای اوجالان بعد از حضور در لبنا و سوریە، مشغول آموزش خلق شد. هزران نفر را آموزش دادە و برخی از این افراد وارد نبرد مسلحانە شدند. خاورمیانە تغییر پیدا کرد.

ترکیە تنها یک نگهبان است

صالح مسلم در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری مزوپوتامیا ضمن اشارە بە نیروهای بین المللی  کە جنبش آزادی را تهدیدی برای خود میدیدند، اظهار داشت: از سال ١٩٩٩ بە بعد، جهان دچار دگرگونی شد. خاورمیانە در تب و تاب قرار گرفت. برای باز تاسیس خاورمیانە بزرگ نقشەهای جدیدی ترسیم شد. نیروهای  هژمون جنبش آزادی کوردستان را بە عنوان تهدیدی برای خود دیدە و بە همین دلیل هم  بود کە بە توطئە دست یازیدند. آقای اوجالان را ناگزیر بە خروج از سوریە کردند، در سطح جهان وی را تحت تعقیب قرار دادند و در نهایت وی را بە ترکیە مسترد کردند. رهبران و فرماندهان این توطئە گلادیوی ناتو بودند. تا کنون نیز سیستم گلادیو در امرالی تداوم پیدا کردە است. ترکیە در امرالی تنها نقش یک نگهبان را ایفا می کند. اقداماتی کە در جزیرە امرالی روی می دهند، با تایید نیروهای هژمون روی میدهند. باید این حقیقت را مشاهدە کرد.

توطئەهای خود را درترکیە پیادە کردند

در بخش دیگری از سخنان خود، صالح مسلم خاطرنشان ساخت کە نیروهای هژمون ترکیە را برای انجام مقاصد خود، برای بازآفرینی خاورمیانە بزرگ انتخاب کردند. و در یافتند کە ترکیە برای انجام مقاصد آنها از هر جای دیگری بهتر است. ترکیە را بە نوک نیزە مبدل کردند. ترکیە هم این مسئلە را بە عنوان فرصتی برای منافع خود قلمداد کرد. زمانیکە می گوییم ترکیە، باید دولت عمیق ترکیە را هم مشاهدە کرد. نیروهای تاریک، ترکیە را بە مامن و جایگاە اسلامگرایی میانەرو تبدیل کردند، ترکیە هم در مقابل طرحهای نیروهای هژمون طرحهای خود را بە اجرا درآورد. طرح میثاق ملی در جریان بود و ترکیە نیز میخواست توسعە طلبی خود را هر چە بیشتر بە اجرا درآورد. در همین راستا بود کە پیشاهنگی توطئە را بر عهدە گرفت. بە گونەای رفتار شد کە مسئلە را بین ترکیە و سوریە نشان دهند، اما در واقع اینگونە نبود، تنش و اختلافات گستردەتر از این بود.

پیمان آدانا

در بخش دیگری از سخنان خود صالح مسلم با توجە بە پیمان آدانا کە میان ترکیە و سوریە منعقد شدە بود گفت: بعد از ناگزیرکردن رهبری بە خروج از سوریە، این پیمان امضا شد. پیمان آدانا پیمانی غیر رسمی بود و تنها بین سازمان اطلاعات میت ترکیە و سوریە امضا شدە بود. ترکیە بە سوریە گفت شما آن را امضا کردەاید و همین کافی است. و توانستە بود کە ارادە خود را بر سوریە تحملیل کند. امروز هم ترکیە میخواهد کە پیمان آدانا را هر جە بیشتر گسترش بدهد.

نامیرایی اندیشەها

صالح مسلم رایست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هدف اوجالان ایجاد حیاتی جدید و و مبتنی بر صلح بودە است. آقای اوجالان نە فقط برای خلق کورد، بلکە برای تمام خلقهای منطقە مبارزە کردە است. از دفاعیاتشان هم این نکتە کاملا مشهود است. آقای اوجالان توانستە است افکار و اندیشەهای تمام فیلسوفان جهانی را درک کردە و تجارب خود را بر آن افزودە و آن را در دسترس بشریت قرار دادە است. و زمانیکە استادی شاگردانی داشتە باشد، افکار و اندیشەها هم حفظ میشوند، آن زمان است کە افکار و اندیشەها نمی میرند. ١٢ حواری عیسی بعد از مرگش افکار وی را منتشر کردند. در کمپ بقاع هم آقای اوجالان هزاران شاگرد داشت کە هر کدام از آنان خود یک قهرمان هستند.

دست یابی زنان بە جایگاە و موقعیت خو

صالح مسلم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زن در خاورمیانە دچار سرکوب شدە بود، اما با مبارزە جنبش آزادی بار دیگر بپاخاستە و در این رابطە افزود: زنان با افکار و اندیشەهای رهبر آپ بە جایگاهی دیگر دست یافتند. نە فقط آزادی خود، بلکە خواهان آزادی زنان جهان هم هستند. اکنون دیگر زنان هستند کە از جامعە صیانت میکنند. امروز تمام زنان جهان را فرا میخوانند و فریاد می زنند ژن،ژیان آزادی. این بخشی از افکار رهبر آپو است. مدرنیتە سرمایەداری بسیاری از افراد را بە ربات تبدیل کردە است. در بخشی از جهان افراد بسیاری با گرسنگی دست و پنجە نرم کردە و در حال مرگ هستند. اما هیچ کس نمیخواهد کە بە ربات تبدیل شود. هیچ نمیخواهد کە از گرسنگی بمیرد. انسان با افکار و اعتقدات خود زندە است. خلق رهایی خود را در فلسفە رهبر آپو می جوید. بە همین دلیل افکار رهبر آپو برای جهانیان حایز اهمیت هستند. لازم است ما بە عنوان خلق کورد افکار و اندیشەهای رهبر آپو را حفظ کنیم. لازم است کە مانند شاگردان رهبر آپو، بتوانیم از سنگینی باری کە بر دوش او قرار گرفتە است بکاهیم.

 

سکوت دولتها و مجامع بین المللی

صالح مسلم در بخش دیگری از سخنان خود با اشارە بە سکوت مجامع بین المللی و جهانی در مقابل توطئە بین المللی گفت: از زمان آغاز توطئە بین المللی تا امروز جنگ سوم جهانی در جریان بودە است. هیچ کس نمیتوانست فکر کند کە خلق کورد بە چنان قدرتی دست پیدا کند کە بتواند در سطح خاورمیانە بە نیرو تبدیل شود. آنها بر این باور بودند کە رهبر خلق کورد را در صورتیکە بتوانند دستگیر کنند این خلق خواهد مرد. میخواهند خلق کورد را براسا منویات خود بە حرکت وادارند. خواهان ایستادگی و آزادی این خلق نیستند. بە همین دلیل است کە میگویند کورد خوب، یک کورد مردە است. کورد نیروی اهریمنی داعش را از میان برد. کورد با ایجاد و تاسیس نیروهای سوریە دمکراتیک تمام محاسبات آنان را بر هم زد. و بە همین دلیل است کە کورد آزاد را بە عنوان تهدیدی برای خود می بینند. بە همین دلیل است کە در مقابل حملات دولت ترک سکوت میکنند. امروز حقیقت کاملا مشهود است. تمام دولتها در راستای منافع ملی خود می اندیشند. بە همین دلیل است کە بە شمال-شرق سوریە حملە می شود. مشاهدە میکنید کە هر رواز کودکان بە قتل میرسند. روستاها ویران میشوند و ترکیە نیز اعلام میکن کە در این مناطق تروریستها را بە قتل می رساند.

رهبر آپو تسلیم نمی شود

صالح مسلم در ادامە افزود: چون رهبر آپو تسلیم نشدە است این توطئە هم در واقع با شکست مواجە شدە است و بە اهداف خود دست نیافتە است. اما از طرف دیگر این توطئە تا بە امروز هم ادامە دارد. تا زمانیکە خلق کورد در میان چهار دیوار قرار داشتە باشد، این توطئە ادامە دارد. کمیتە منع شکنجە اتحادیە اروپا در این  بار کر ولال ماندە است. زمانیکە مسئلە کورد در میان باشد بە هیچ اقدامی دست نمی زنند. ترکیە در این میان تنها یک نگهبان است. زمانیکە رهبری را بە امرالی منتقل کردند، یک خانم از کمیتە منع شکنجە اتحادیە اروپا از وی استقبال میکند و بە نمایندگی از سوی نیروهای بین المللی در آنجا حضور دارد. بە همین دلیل است کە نە فقط ترکیە، بلکە تمام جهان در مسئولیت شکنجەهای رهبر آپو مشارکت دارند. در این میان می بینیم کە هر روز برای آنکە اوجالان از ارزشهای خود دست بردارد وی را تحت شکنجە قرار میدهند، اما آقای اوجالان با تمام فشارها و در حالیکە تحت شدیدترین انزوا قرار گرفتە است همچنان مقاومت می نماید و تسلیم نگشتە است. هیچگاە بە خواستەهای آنان تن در ندادە است. لازم است خلق کورد از رهبر آپو صیانت بە عمل آورد. هجدە ماە است کە هیچگونە اطلاعی از رهبر آپو در دست نیست. اما در صورتیکە ما شایستە می بودیم و می توانستیم بە وظایفمان درست عمل کنیم، وضعیت اینگونە نمی بود. رهبر آپو وظایف خود را انجام دادە است و راە را بە ما نشان دادە و برخودان را بە خلق کورد آموختە است. امروز لازم است بە همان اندازە کە آقای اوجالان از ما دفاع میکند، از ایشان صیانت بە عمل آید.