تدارکات مراسم نوروز قندیل تمام شده و مردم به محل برگزاری مراسم رفتەاند

همراه با اتمام تدارکات مراسم نوروز در قندیل، از امروز افراد زیادی به قندیل رفته و در اطراف مکان برگزاری، چادر زدەاند.

قرار است فردا مراسم جشن نوروز در دامنه قندیل و در روستای ایندزی برگزار شود و تمام ملزومات استقبال از شهروندان توسط شهرداری قندیل آماده شده است.

خبرنگار روژ نیوز از اقلیم راپرین اعلام کرد؛ از هم اکنون افراد زیادی به دامنه قندیل آمدەاند و در حوالی محل برگزاری مراسم، چادر زدەاند.

مراسم نوروز در قندیل بغیر از پیام و بعد سیاسی آن، شامل چندین فعالیت هنری نیز می شود و یکی از مراسمات بزرگ نوروز در باشور کوردستان بەحساب می آید