تحصن عدالت‌خواهی خانواده شنیاشار ادامه دارد

خانواده شنیاشار که از سال ۲۰۱۸ در تحصن عدالت‌خواهی برای بستگان خود که در روحا به قتل رسیده بودند، از دولت و پارلمانی که بعد از انتخابات تاسیس خواهد شد خواستند تا این قتل‌عام را روشن کنند.

امینه شنیاشار که همسر و دو پسر خود را در قتل‌عامی که توسط محافظ و بستگان ابراهیم خلیل ییلدیز، معاون حزب عدالت و توسعه در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ در منطقه پرسوس روحا صورت گرفت از دست داد، همراه با پسرش فرید شنیاشار که در این حمله مجروح شده بود، به اقدامات خود که در مقابل دادگاه روحا شروع کرده بودند ادامه می‌دهند.

خانواده شنیاشار در هفتصد و سی و دومین روز از تحصن عدالت‌خواهی که از ۹ مارس ۲۰۲۱ آغاز کردند، دوباره به مقابل دادگاه آمدند.

این خانواده در روز جدید اقدام، پیام زیر را در حساب توییتر خود به اشتراک گذاشتند: بیمارستان دولتی پرسوس بارها برای روشن کردن این قتل‌عام، پیشنهاد تحقیق به پارلمان ارائه کرده است. این پیشنهاد با آرای آ.ک.پ/م.ه.پ رد شد. دولت و مجلسی که تازه تاسیس خواهد شد این رویداد را روشن خواهند کرد. وقتی مصونیت تمام شود، دروازه زندان باز خواهد شد.