یکصدو یازدهمین گروه اعتصاب غذا در کمپ مخمور وارد اعتصاب غذا شد

در کمپ آوارگان مخمور اعتصاب غذایی با پیشاهنگی مجلس اشتار این کمپ و با هدف پیوستن به کارزار زمان آزادی فرا رسیده است، در سازمان خانواده شهدای این کمپ آغاز شده است و روز گذشته یکصدویازدهمین گروه اعتصاب کننده به این اعتصاب غذا پیوست.

در کمپ پناهندگان شهید رستم جودی در مخمور، با پیشاهنگی مجلس اشتار، از ۱۸ دسامبر در سازمان خانواده شدا، به منظور مشارکت در کارزار «زمان آزادی فرا رسیده است»، اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت آغاز شده است. اعتصاب غذای آغاز شده در کمپ آوارگان مخمور امروز در ۲۲٢ روز ادامه دارد و گروه ۱۱۱ این اعتصاب را ادامه می‌دهد. در مراسم پیوستن گروه  ۱۱۱ به اعتصاب مراسمی برگزار و به جانباختگان راه آزادی ادای احترام شد.

بیست و نهمین عصیان، استقلال کوردستان را به دنبال خواهد داشت

صالح بابت به نماینگی از یکصدو دهمین گروه اعتصاب کننده به شرکت کنندگان خوشامد گفته و اظهار داشت: ۲۲۰ روز است که در کمپ آوارگان شهید رستم جودی در مخمور اعتصاب در جریان است. اما بزرگترین مقاومت از ان رهبر آپو است که نزدیک به ۲۲ سال است که در جزیره امرالی دستگیر و زندانی شده است. ۲۴ ژوئیه شاهد ۹۸ سالگرد پیمان لوزان بودیم. ما کسانی که در تنظیم و امضای این پیمان سهیم بوده‌اند محکوم می‌کنیم. مقاومت و مبارزه خق کورد از نخستین عصیان تا قیام ۲۹ ادامه دشته و قیام ۲۹ خلق کورد، استقلال کوردستان را با خود به همراه داشت.