انزوا باید در همه جا محکوم شود

سیاستمداران کورد حسن بصری فیرات و عبدالله دمیرباش گفتند، اعتراضات علیه انزوا باید در همه جا کل گیرد.

حسن بصری فیرات، شهردار سابق خنس، گفت که انزوا روشن ترین نشانه این واقعیت است که دولت ترکیه به صورت عادلانه و قانونی با کوردها برخورد نمی کند و هرگز با آنها برخورد نخواهد کرد.

عبدالله دمیرباش، شهردار سابق سور نیز با فرات نیوز صحبت کرد و اظهار داشت که ماموریت و جدیت کمیته پیشگیری از شکنجه اروپا در مورد انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان مورد بررسی قرار گرفته است. دمیرباش گفت: "اگر کمیته پیشگیری از شکنجه بخواهد نشان دهد که یک سازمان جدی است، باید در مورد بازدید اخیر خود از امرالی اظهار نظر جدی و رضایت بخشی داشته باشد. این سازمان مسئول پایان دادن به این وضعیت بدی است که خودش ایجاد کرده است.

 انزوا یک سیاست جنگی است

دمیرباش با بیان اینکه دولت ترکیه از انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به عنوان سیاست جنگی استفاده می کند، ادامه داد: اجازه نمی دهد افکار و نظرات آقای اوجالان به افکار عمومی برسد و در نتیجه جنگ را عمیق تر می کند. معنی دیگر انزوا آن چیزی است که سیاست های جنگی را در خاورمیانه اجرا می کند، نظرات و سخنان سیاسی آقای اوجالان برای حل بحران های خاورمیانه مهم است ، آقای اوجالان ضامن صلح است. بازیگر مهمی که کوردها به او گوش می دهند.

او نه تنها در سازمان خود، بلکه برای همه کوردها یک رهبر مؤثر است. انزوای آقای اوجالان انزوای مردم کورد است. انزوای تحمیل شده بر صلح و ثبات باید فوراً برداشته شود.

مخالفت باید در همه جا نشان داده شود

دمیرباش اظهار داشت که مردم کورد، دوستان و حامیان صلح آنها باید مخالفت دموکراتیک خود را در همه جا و در هر پلت فرم نشان دهند.

 انزوا نشانه نزدیکی به مردم کورداست

 حسن بصری فیرات یکی از شهرداران سابق خنیس با فرات نیوز صحبت کرد و اظهار داشت که انزوا نشانه آن است که دولت ترکیه به صورت عادلانه و قانونی با کوردها برخورد نمی کند و هرگز به این شکل برخورد نخواهد کرد. مردم کورد باید این انزوا را به خوبی درک کنند و بر این اساس نگرش خود را نشان دهند.فیرات گفت: «عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد برای حفظ حقوق و عدالت مردم کورد مبارزه می کند. اگر مقاومت نمی کرد امروز در شرایط خوبی بود. دولت ترکیه حق تخریب دستاوردهای کوردها را ندارد و موازین حقوق بین الملل برقرار نیست. سیاست آقای اوجالان در میان اکثریت کوردها پذیرفته شده است. در شخص او با کوردها ناعادلانه رفتار می شود.

مردم کرد باید از رهبرشان صیانت کنند

 آقای اوجالان رهبر مهمی برای کوردها است. یک رهبر پذیرفته می شود. رهبران تظاهرات کوردها، شیخ سید، سید رضا، قاضی محمد کشته شدند. سپس قتل عام مردم انجام شد. این تاریخ برای کوردها یک تجربه است. اول رهبر آنها را می کشد، سپس مردم را. همین امر بر آقای اوجالان تحمیل شده است. انزوا قدم به قدم بر مردم کورد تحمیل می شود. حمله به دستاوردهای کوردها است. فرقی نداره. مردم کورد باید از تاریخ درس بگیرند و از رهبر خود مراقبت کنند. ما باید این سیاست کثیف دولت ترکیه را نابود کنیم. مردم ما باید در هر مکان و در هر شرایطی انزوای آقای اوجالان را محکوم کنند.