اولوچ: دیدار با آ.ک.پ را نپذیرفتیم

ساروخان اولوچ ریاست فراکسیون حزب دمکراتیک خلقها در مجلس ترکیه گفت: دعوت آ.ک.پ برای دیدار دربارەی تغییر در قانون اساسی را قبول نکردیم.

ساروخان اولوچ ریاست فراکسیون حزب دمکراتیک خلقها در مجلس ترکیه گفت: دعوت آ.ک.پ برای دیدار دربارەی تغییر در قانون اساسی را قبول نکردیم. اولوچ در ادامە افزود که حرفهایش صرفا دربارەی تغییر در قانون اساسی بودە و گفت: همچنان که می دانیم ائتلاف جمهوری در این باره پیشنهادی را به مجلس ارائه داده است.

اولوچ در این بارە اظهار داشت: در اعلامیەی قبلی موضع خودمان را بیان کردیم. ملاکهای خودمان را مشخص کردیم که لازم است تبعیض کنار گذاشته شود و کاملاً بە صورت برابر با حقوق و آزادیها برخورد شود. در این مرحله که تا این حد حقوق نقض می شود، تبعیض برقرار است و سرکوب شدید آزادی و دموکراسی در جریان است، ما اعلام نمودیم که این پیشنهاد تنها برخی از مسائل را لاپوشانی و پنهان می کند و نمی تواند به راەحل معضلات ترکیه منتهی شود. قبلاً در این باره مشکلی نداشتیم، حالا هم نداریم.

اولوچ در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از سال ٢٠١٥ در مجلس نمایندەی محجبه داریم. ولی کورد، علویان، اعتقادات و هٶیتهای دیگر در این کشور با تبعیض روبرو هستند. در این بارە اعلام نمودیم که برای پاسخ دهی به مطالبات اجتماعی باید تغییراتی کلی انجام شود. روشن کردیم که این ماجرا برنامەی حکومت برای انتخابات است. اعلام کردیم که برای جلوگیری از این اختلاف باید مادەی ١٠ قانون اساسی اصلاح شود. ولی پیشنهادمان پاسخی دادە نشد.. فراکسیون آ.ک.پ روز چهارشنبه جهت بررسی پیشنهاد اصلاح قانون درخواست نشست داد. این پیشنهاد را با مدیر فراکسیون و مدیر حزب مان درمیان گذاشتەایم. با ارگانهای مسئول حزبمان و رٶسای مشترکمان صحبت کردیم. موضع ما بدین شیوه است:

بەدلیل فشارهای سنگین ائتلاف جمهوری بر دستگاه قضایی، پروسەی دستگیری اعضای حزبمان ادامه دارد و به دلیل فشارهای بلوک حاکم، کمکهای دارایی متوقف شده اند، از همین رو تصمیم گرفتەایم که دیدارمان با فراکسیون آ.ک.پ دربارەی پیشنهاد تغییر قانون انجام نشود. لذا ما به دعوت برای این دیدار، جواب مثبتی ندادەایم. ما تلاشهای آ.ک.پ برای گفتگو را مثبت نمی بینیم. اما به دلیل سیاستهایی که حکومت علیه ما انجام داده است، مبنایی برای چنین نشستی وجود ندارد.