دادستان خواستار صدور 15 سال زندان برای نوروز اویسال شد

دادستان برای پرونده نوروز اویسال، یکی از وکلای رهبر ملت کورد عبدالله اوجالان، خواستار صدور حکم 15 سال زندان برای وی شده است.

در چارچوب بازجویی و جلسات دادگاه کنگره جامعه دموکراتیک (ک.ج.د)، نوروز اویسال وکیل رهبر ملت کورد عبدالله اوجالان به "عضویت در یک سازمان" متهم شده بود. جلسه رسیدگی به پرونده در دهمین دادگاه  جرایم سنگین کیفری آمد برگزار شد و اویسال در جلسه حضور نیافت اما وکلای وی "گولان چاگین کالعلی" و "مدهی اوزدمیر" حضور داشتند.

دادستان قرائت خود از این پرونده را تکرار کرد و گفت که اویسال در فعالیت های کنگرە جامعە دمکراتیک شرکت داشته است.  دادستان به حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم آیسل توغلوک اشاره نمود و گفت که وکلا در زمان منع آمد و شد در جزیر اقدام به تشکیل گروه مشخص نمودن حقوق و واتساپ نموده اند. 

در ادامە دادستان ادعا کرد که اویسال به طور منظم و مستمر در فعالیتهای کنگرە جامعە دمکراتیک شرکت نموده و به علت «عضویت در سازمان» خواهان صدور حکمی از 7 سال و 6 ماه تا 15 سال زندان برای وی شد. دادستان همچنین خواستار ادامه حکم نظارت قضایی بر اویسال شد. وکلا برای دفاع در برابر قرائت مذکور، خواستار زمان شدند. وکلا همچنین خواستار لغو حکم نظارت قضایی بر موکل خود شدند. هیئت منصفه دادگاه درخواست فرصت وکلا را پذیرفته و درخواست لغو نظارت قضایی را رد کرده و جلسه را به روز 15 آدار موکول نمود.