درگیری بین نیروهای گریلا و سربازان اشغالگر ترکیه در بازید رخ داد

درگیری بین نیروهای گریلا و سربازان رژیم اشغالگر ترکیه در بازید رخ داد. گریلایی توسط اشغالگران گروگان گرفته شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، درگیری بین گروهی از گریلاهای آزادی کوردستان و ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه بازید آگری در روزهای ١٨ - ١٩ مارس رخ داد. در این درگیری که در اطراف روستای ملکشه رخ داد، گریلایی توسط اشغالگران گروگان گرفته شد.

اعلام شدە است کە ارتش اشغالگر ترکیه در روستاهای مشار، ملکشە قانک، سبحانی ژرین، سبحانی ژورین و زنو، اپراسیونی را آغاز کردە و هواپیماهای اکتشافی بر فراز منطقە در حال گشت‌زنی هستند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که اشغالگران در برخی از مناطق کمین کرده‌اند.