درخواست وکلای عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات با موکل خود به دادگستری جمهوری در بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

راضیه اوزترک، فایق اوزگور أرول، رِزان ساریجا و عمران أمکچی برای ملاقات با موکل خود به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

وکلای اوجالان هر هفته دو بار به سازمان‌های ذیربط مراجعه می‌کنند. درخواست‌های وکلا به شیوه‌ای سیستماتیک بدون پاسخ مانده‌اند.

دادستانی ترک برخی مواقع پس از ماه‌ها با بهانه واهی از ممنوعیت ملاقات اوجالان خبر داده و اینگونه از دیدار وکلا جلوگیری می‌کند.