دوستان اردوغان در مراکش شکست خوردند

حزب اتحاد میهنی آزادیخواه به ریاست عزیز غندوش و با شعار "کبوتر آبی" در انتخابات مغرب پیروز شده و حزب آ.ک.پ اخوانی شکست خورد.

به گفته‌ی عبدالوافی لفتیت وزیر کشور مراکش، ۹۷ درصد رای‌های انتخابات پارلمانی کشور مراکش شمارش شده و بر اساس آرا حزب اتحاد میهنی آزادیخواه به ریاست عزیز غندوش از مجموع ۳۹۵ کرسی پارلمان، ۹۷ کرسی را به دست آورده و اینگونه بیشترین تعداد رای را به خود اختصاص داده است.