دیدار هیات اعزامی مخالف انزوا با نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها و سازمان حقوق بشر

هیات اعزامی بین المللی مخالف با تحمیل انزوا با مدحت سنجار و سازمان حقوق بشر دیدار کرد.

هیات اعزامی بین المللی مخالف با تحمیل انزوا کە مرکب از ٣٦ عضو از ٧ کشور است، روز گذشتە در آنکارا دیدارهای خود را با مقامات و مسئولان احزاب و سازمانها ادامە داد. هیات اعزامی در دیداری کە در مرکز سازمان حقوق بشر ÎHDبرگزار شد، با ریاست مشترک این سازمان، اوزتورک ترکدوغان و نورای چوریم، عضو هیات رهبری این سازمان، وکلای اعضای حقوقدانان برای ازادی OHD و سخنگوی مشترک کمیسیون حقوقی و سازمان حقوق بشر حزب دمکراتیک خلقها، سرهات ارن دیدار کردند.

در نشستی کە در مرکز  ÎHDبرگزار شد، نقض حقوق بشر در زندانها، انزوا در زندانهای ترکیە، تحمیل انزوای ٢٤ سالە بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان و بی خبری از وی بە مدت ٢٢ ماە در امرالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات اعزامی در نشستی کە در دفتر مرکزی حزب دمکراتیک خلقها برگزار شد با مدحت سنجار، سخنگوی حزب، ابرو گونای و سخنگوی مشترک کمیسیون حقوق بشر حزب دمکراتیک خلقها، سرهات ارن و وکلای OHD نیز دیدار کرد. در این دیدار در رابطە با مسئلە تعطیلی حزب دمکراتیک خلقها و انزوای عبدالە اوجالان بحث و تبادل نظر شد. این نشست بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.