حزب دمکراتیک خلقها: ذهنیت کودتاگر را ناگزیر بە پاسخ دادن خواهیم کرد

هیات اجرایی حزب دمکراتیک خلقها با اشارە بە لغو مصونیت نمایندگی سمرا گوزل اعلام کرد این اقدام حلقە جدیدی از کودتای سیاسی حاکمیت است.

هیات اجرایی حزب دمکراتیک خلقها در رابطە با لغو مصونیت پارلمانی سمرا گوزل بیانیەای را صادر کرد. در این بیانیە اعلام شدە است کە لغو مصونیت نمایندگی سمرا گوزل حلقە جدیدی از کودتای سیاسی حاکمیت است و ذهنیت کودتاگر را بە ناگزیر بە پاسخ دادن خواهیم کرد.

هیات اجرایی حزب دمکراتیک خلقها در رابطە با لغو مصونیت پارلمانی سمرا گوزل، نمایندە این حزب در حوزە انتخابیە آمد بیانیەای را با عنوان سمرا گوزل ارادە خلقمان است و ذهنیت کودتاگر را بە ناگزیر بە پاسخ دادن خواهیم کرد، منتشر کرد.

در بیانیە اعلام شدە است کە لغو مصونیت سیاسی سمرا گوزل حلقە جدیدی از کودتای سیاسی است و پارلمان بار دیگر با کودتای سیاسی دیگری مواجە شدە است. در ادامە بیانیە آمدە است کە لغو مصونیت سیاسی سمرا گوزل یادآور لغو مصونیت سیاسی لیلا گوون و موسی فارس اوغوللاری بودە و این تصمیم نشاندهندە عقلانیتی است کە آ.ک.پ از شرکای خود گرفتە است. این تصمیم دشمنی با خلق کورد است. کودتایی علیە خلق کورد و علیە ارادە سیاسی برای زندگی است.

در ادامە این بیانیە آمدە است این کودتای سیاسی تنها در مقابل نمایندە آنان و حزب آنان، در مقابل سیاست دمکراتیک نیز شکل گرفتە است. اما تنها بە حزبمان محدود نخواهد شد، ذهنیت کودتاگری و بیعدالتی در این اقدام بسیار مشهود است. همانگونە کە در مقابل کودتای ١٢ سپتامبر خلقمان برخودان خود را ادامە دادە است، هم اکنون نیز مقاومت را ادامە دادە و بە پیروزی خواهد رسید. سمرا گوزل ارادە خلقمان بودە و هموارە پارلمانتاریست حزبمان نیز خواهد ماند.