خانواده و وصی اوجالان خواستار انجام ملاقات شدند

خانواده و وصی عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد برای ملاقات با وی به دادستانی رژیم ترک مراجعه کردند.

خانواده، وصی و وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات با ایشان درخواست تازه‌ای را به دادستانی ترکیه تحویل دادند.

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد، وصی وی مظلوم دینچ، علی کونار برادر عمر خیری کوناری، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آكتاش برای انجام ملاقات در روز دوشنبه آتی (٢۴ ژانویه) به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.