خانوادەها برای ملاقات از امرالی، درخواست دادند

خانواده عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و خانواده چند زندانی دیگر امرالی از راه وکلایشان خواهان ملاقات در زندان امرالی شدند.

خانواده عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و مظلوم دینچ نماینده رهبر آپو، علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولاد یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش به دادستانی کل بورسا رفتند.

خانوادەها از راه دادستانی بورسا، به مدیریت زندان امرالی درخواست دادند.

دو سال است هیچ خبری از وضعیت عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در دسترس نیست.