مجلس رسانه‌های دیجیتال کوردستان اعلام موجودیت کرد

مجلس رسانه‌های دیجیتال کوردستان که از سوی شماری از سیاستمداران، فعالان و مبارزان عرصه رسانه تشکیل شده است اعلام موجودیت کرد.

مجلس رسانه‌های دیجیتال کوردستان درصدد است به بازتاب تحولات کوردستان، حملات اشغالگرانه به کوردستان و قتل‌عام مردم کورد بپردازد و مباحث مرتبط با کوردها را پوشش دهد.

مجلس رسانه‌های دیجیتال کوردستان اعلام کرده است که سنگر تازه‌ای در مبارزه آزادیخواهی کوردستان ایجاد کرده است و آنان به عنوان مجلس رسانه‌های دیجیتال کوردستان دست به خودسازماندهی کرده‌اند.

در بیانیه‌ی اعلام موجودیت مجلس رسانه‌های دیجیتال کوردستان آمده است:

"مجلس رسانه‌‌ای دیجیتال کوردستان در تمامی پلتفرم‌های رسانه‌های جمعی در مقابل حملات به خلق کورد و در مقابل نسل‌کشی و استعمار خط تازه‌ای از مبارزه را بنیان می‌نهد.

این مجلس خواسته زندگی آزاد و جایگاه سیاسی کوردستان را برجسته می‌کند. مجلس رسانه‌های دیجیتال کوردستان برای مبارزه با دروغ‌پردازی‌های مدرنیته سرمایه‌داری و همکاری با نیروهای انقلابی و دمکراسی در سراسر جهان تأسیس شده است.

ما صدای رسانه‌های دیجیتال جنبش آزادیخواهی هستیم که در مقابل استعمارگری و فاشیسم می‌جنگد. ما سخنگوی رسانه‌های دیجیتال مبارزه برای آزادی باکور، باشور و روژهلات هستیم. راهی که انقلاب روژاوا پیش روی انسانیت باز کرده است راهنمای مجلس رسانه‌های دیجیتال کوردستان خواهد بود. پارادایم عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد روشنی‌بخش راه ما در رسانه‌های دیجیتال خواهد بود.

مجلس ما مرکز رسانه‌های دیجیتال مبارز است که در مقابل خشونت، تجاوز و حاکمیت مردسالاری ایستادگی می‌کند. مجلس ما هر مبارزه‌ای را که با هدف برابری، آزادی و عدالت باشد به عنوان میدان نبرد خود می‌پذیرد. ما همراه با تمامی خلق‌های جهان علیه نابرابری‌ها بپامی‌خیزیم، مبارزه می‌کنیم و پل اتحاد را می‌سازیم.

ما می‌خواهیم رسانه‌های دیجیتال را به پلتفرم مقاومت مبدل کنیم و تمامی کسانی که مایل به همکاری باشند می‌توانند به این پلتفرم بپیوندند. این فراخوان برای اعلام موجودیت صدای خلق کورد است. برای آنکه دروغ‌های استعمارگران، اعمال نفوذ فاشیست‌ها را متوقف کنیم و مقاومت آزادیخواهی را بازتاب دهیم این پلتفرم تأسیس شده است."