نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها: درهای امرالی را باز کنید

نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها کە در اعتراض بە انزوای تحمیلی و تشدید شدە بر رهبر خلق کورد در تحصن و اعتراض بە سر می برند، اعلام نمودند کە تداوم انزوا بە تعمیق هر چە بیشتر بحران در ترکیە منجر شدە و خواستار گشودن درها امرالی شدند.

نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها در راستای دیدار وکلا با رهبر خلق کورد، ٢١ روز است کە تحصنی را با نام تحصن برای عدالت شکل دادەاند. نمایندگان این حزب، دیلان تاشدمیر، کمال بلبل، عمر اوجالان، زینل اوزان، زلیخا گولوم، کمال پکوز و رضوان توران با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان لزوم اجرای قانون در امرالی، تحمیل انزوا جنایت علیە بشریت است، کنفرانس خبری را در مقابل پارلمان برگزار کردند.

عمر اوجالان نمایندە حزب دمکرات خلقها از حوزە انتخابیە رحا اعلام نمود آقای اوجالان مدت ٢٤ سال است کە در جزیرە امرالی تحت انزوا قرار گرفتە است و مدت ٢١ ماە است کە هیچگونە خبری از وی در دست نیست.وی در ادامە افزود: حاکمیت فاشیست از سال ٢٠١٥ بە بعد تمامی قوانینی را کە کورد، آقای اوجالان و سیاست دمکراتیک از آن منتفع می شدند، حذف کردە است.

عمر اوجالان در ادامە افزاد: تداوم انزوا باعث می شود کە مشکلات و بحرانها بیش از هر زمان دیگری تعمیق پیدا کردە و در ادامە افزود: در تمام ابعاد حیات روزمرە، اقتصاد، سیاست شاهد بحران هستیم، حاکمیت از طریق جنگ و نقض تمامی قوانین درصدد است خود را همچنان سر پا نگاە دارد. تنها هدف آ.ک.پ/م.ه.پ بیش از این چیزی نیست. تلاش می نمایند تا بە جامعە و سیاست حملە کنند. صراحتا اعلام میکنیم کە مشکلات اجتماعی، مشکلات ترکیە تنها از طریق دمکراسی و دیالوگ میتوانند بە راە حلی دست یابند. اما آ.ک.پ اشتباە نمودە است و همچنان در مسیر اشتباە گام بر میدارد. لازم است خلقمان از این مهم اطلاع داشتە باشد.

عمر اوجالان در خاتمە اشارە نمود کە آ.ک.پ هیچگونە زمینەای را برای راە حل سیاسی و دمکراتیک باقی نگذاردە است.اما در هر صورت لازم است دروازەهای امرالی باز شوند، بە نمایندگی از خانوادە آقای عبدالە اوجالان میخواهیم از حقوق قانونیمان استفادە کنیم، این مسئلە همزمان مسئلەای سیاسی و حقوقی نیز بە شمار میرود. لازم است کە وکلا بتوانند با آقای اوجالان دیدارداشتە باشند و از حقوق قانونی خود استفادە کنند. تا آخرین نفس برای تحقق و تثبیت دمکراسی مبارزە می کنیم.