سرود حزب چپ سبز برای انتخابات: بازهم ما!

حزب چپ سبز در راستای تدارکات برای انتخابات در ترکیه، سرودی بەنام "بازهم ما" تهیه و منتشر کرد.

باکور کوردستان و ترکیه آرام آرام به انتخابات ریاست جمهوری و سراسریش نزدیک می‌شود. حزب چپ سبز که تحت ائتلاف کار و آزادی در این انتخابات شرکت می‌کند، درحال آمادەسازی‌های خودش است.

حزب چپ سبز امروز در هتلی در آنکارا بیان‌نامه و کارنامه انتخاباتی خود را اعلام کرد. در همین مراسم سرود کوردی انتخابات نیز شناسانده شد. شعر این سرود توسط شاعر؛ محمد پیروس نوشته شده و موسیقی آن توسط مرکز هنری ولات تهیه شده است. در این مراسم این سرود که به کلیپ نیز درآمده، شناسانده شد.