شعار ما، نه انتخابات، نه اصلاحات، بلکه اعتصاب و انقلاب خواهد بود | یادداشت

نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان بی‌نظیر است؛ البته در زن‌ستیزی!

حکومتی که ‌‌قانون اساسی آن بر پایه ‌‌ارتجاع و استبداد مذهبی بنا شده ‌‌است و جمعی از آخوندهای معتقد به ‌‌ولایت فقیه ‌‌که ‌‌همانا حاکمیت و قدرت مطلقه ‌‌یک فرد است ناظر و دارای قدرت رد و یا تائید کاندید نمایندگی مجلس را دارند، در کنار آن نیز برای دفاع از این استبداد و ارتجاع و حاکمیت فردی، نیروهایی چون بسیج و سپاه ‌‌پاسداران نیز پاسدار و ضامن اجرای فرمان ولی فقیه ‌‌و آیت‌الله‌های شورای نگهبان هستند، از نماینده‌ای که ‌‌تائید رهبر و شورای نگهبان را بدست بیاورد چه ‌‌انتظاری می‌توان داشت به ‌‌جز، یاری‌رسانی و توجیه ‌‌و حتی مشارکت در سرکوب، اعدام، شکنجه ‌‌و زندان و بی‌تفاوت بودن به ‌‌وضعیت زندگی و معیشتی و مهمتر از همه ‌‌آزادی آحاد جامعه.

قانون اساسی که ‌‌نشات گرفته ‌‌از تفکر ارتجاعی و ضد دمکراتیک است چگونه ‌‌می‌تواند پایه ‌‌باور و اعتماد باشد و چگونه ‌‌چنین مجلسی می‌تواند مشروعیت داشته ‌‌باشد که ‌‌مردم را نمایندگی نماید!

مگر رژیم طبق همین قوانین و با تائید همین نمایندگان و همین مجلس نبود که ‌‌تحت عنوان با کفر جنگیدن به ‌‌کوردستان حمله ‌‌کرد و از هیچ گونه ‌‌سرکوب، جنایت و قتلعامی دریغ نکرد، مگر دختر ۱۲ ساله‌ای که ‌‌در زندان رژیم به ‌‌جرم دختر یک کورد سوسیالیست بودن مورد تجاوز و اعدام قرار گرفت، طبق چه ‌‌قانون و اجازه ‌‌کدام حاکمیت بود؟

قتل عام وحشیانه ‌‌مردم قارنا و قلاتان طبق کدام قانون و با فرمان چه ‌‌کسانی انجام شد؟

اعدام‌های دسته ‌‌جمعی کوردستان را به ‌‌خاطر داریم؟ توسط که ‌‌و طبق کدام قانون و تائید کدام نهادها انجام گرفت؟

بعد از حمله ‌‌وحشیانه ‌‌رژیم به ‌‌کوردستان، ترکمن صحرا و ...، دهه ‌‌۶۰ و دوباره ‌‌قتلعام هزاران زندانی سیاسی تحت عنوان، منافق، ملحد، کافر و تجزیه‌طلب توسط که ‌‌و طبق چه ‌‌قانونی انجام گرفت؟

سرکوب و اعدام و زندان و شکنجه ‌‌معترضین به ‌‌سیاستهای ضد انسانی رژیم در طی این ۴۰ سال حکومت ننگین، طبق کدام قانون و با حمایت کدام نهاد بوده ‌‌است؟

آخرین کشتار و قتلعام و کشتن معترضین زندانی زیر شکنجه ‌‌در آبان ماه ‌‌امسال، ترور ۱۷۶ انسان که ‌‌مسافر هواپیمای اوکراینی بودند، توسط که ‌‌صورت گرفت؟

غیر از این است که ‌‌قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه ‌‌فقیه، شورای نگهبان، سپاه ‌‌پاسداران، بسیج، مجلس و همه ‌‌دولتمدارانی را که ‌‌مهر تائید این جانیان بر رزومه ‌‌آنها خورده ‌‌است، مسئول این جنایات انجام شده ‌‌هستند و بوده ‌‌اند!

در ادامه ‌‌باید به ‌‌وضعیت زنان تحت حاکمیت این رژیم نیز اشاره ‌‌کرد، رژیمی زن‌ستیز که ‌‌در نوع خود در نادیده ‌‌گرفتن حقوق زنان و تحقیر کردن این بخش از جامعه ‌‌توسط قوانین ارتجاعیش در جهان بی نظیر بوده ‌‌است، از همان روزهای نخست با وضع قوانین ضد زن در همین مجلس حمله ‌‌به ‌‌آزادی زنان و سرکوبشان را آغاز کرد، با قوانینی چون، حجاب اجباری، چند همسری، کودک همسری، حق ازدواج مرد با دختر خوانده، محروم کردن زنان از سفر بدون اجازه ‌‌همسر یا ولی و و.......

خلاصه ‌‌رژیم زندانی به ‌‌وسعت ایران برای همه ‌‌مردم و به ‌‌مراتب سخت‌تر و غیر قابل تحمل‌تر برای زنان ایجاد کرد و تا کنون ادامه ‌‌دارد!

و اما ۴۰ سال است به ‌‌روش‌های گوناگون، تبلیغات و دروغ پردازی و سو استفاده ‌‌از احساسات مذهبی و ایجاد ترس و رعب و وحشت از دشمن فرضی، تهدید و فشار و هزاران ترفند دیگر تعدادی را به ‌‌پای صندوقهای انتخاباتی کشیده‌اند و بوسیله ‌‌آنها به ‌‌خیال خود به ‌‌حاکمیت مافیایی و جنایات خود مشروعیت بخشیده‌اند، این بار هم منتظر تکرار همان نمایش هستند و به ‌‌اصطلاح می‌خواهند «انتخابات» نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به ‌‌راه ‌‌بیاندازند و بار دیگر برای جنایات خود مشروعیت بخرند، اما تک تک آحاد جامعه ‌‌برای شریک نشدن در جنایات رژیم ازشرکت در این نمایش مسخره ‌‌خودداری می‌کنند، هیچ حربه‌ای از طرف رژیم نمی‌تواند این بار را از یادمان ببرد که ‌‌ما نمی‌خواهیم با شرکت در «انتخابات» نمایشی و مسخره ‌‌و فریبکارانه ‌‌ مجلس به ‌‌جانیان حاکم مشروعیت بدهیم و خود شریک جنایاتشان شویم!

ما مردان، زنان، جوانان، کارگران و زحمتکشان، ملل تحت ستم نه ‌‌تنها «انتخابات» را تحریم فعال می‌کنیم، بلکه ‌‌در کنار آن نیز به ‌‌میدان می‌اییم برای تبلیغ علیه ‌‌رژیم و تحریم فعال این فریبکاری آشکار تحت عنوان «انتخابات»!

شعار ما نه ‌‌انتخابات، نه ‌‌اصلاحات، بلکه ‌‌اعتصاب و انقلاب خواهد بود!

* فعال حقوق زنان و عضو کمیته زنان پلاتفرم دمکراتیک ایران