پرچم سارا در اهتزاز است

سارا با مبارزه و برخورد غرور آفرین خود به نمادی تبدیل شدە است.

سارا با مبارزه و برخورد غرور آفرین خود به نمادی تبدیل شدە است با عشق و روحیه مبارزاتی هزاران سارا جاودانه شدە و هزاران سارا پرچم خود را برافراشتەاند. ساکینه جانسیز پرچم برخودان زنان را به اهتزاز درآورد و آن را به سوی ستاره ها برافراشت. منبع مبارزه برای همه زنان شد. زنان از او آموختند که چگونه باید بجنگند. این واقعیت که ایدئولوژی آزادی زن در زندگی تجسم یافته است را می توان در مبارزات او مشاهده کرد. او با بر عهده گرفتن مسئولیت تاریخی، به زنان نشان داد که چگونه از خود دفاع کنند. زندگی بر اساس استانداردهایی که به آنها اعتقاد داشت، معیار اصلی او بود. او میراث معنوی و ارزش هایی را به یادگار گذاشت که منجر به جنگ و پیروزی بزرگتر شد. او زنی انقلابی بود که همیشه سرش را بالا گرفته بود، شجاع و فداکار. این لحظه فریاد وجود بود. همه اینها همیشه در قلب ها خواهد ماند، تاریخ نام و یاد او را فراموش نخواهد کرد. سارا همه جا ردی از مقاومت زنان به جا گذاشت، تسلیم فاشیست ها نشد تا صدای زنان باشد و در زندان نیز تسلیم نشد. او نه تنها رهبر زنان کورد، بلکه رهبر تمام زنان جهان بود. در دورانی که قرار است زنان نابود شوند و ناپدید شوند، او صدا و رهبر زنان شد. او با عزم و اراده اقداماتی را انجام داد که هیچکس جرات انجام آن را نداشت

با ترور سار می خواستند از تمام زنان مبارز انتقام بگیرند. حاکمیت می خواست به مبارزه سارا حمله کند و زنان آزاده را نابود کند. دشمن از مقاومت و مبارزه او می ترسید. مقاومت در زندان آمد، روحیه سازمانی آن و خصلت تسلیم نشدن آن در برابر بی عدالتی، هراس دشمن شد. ترور ٩ ژانویه در پاریس نشانه ای از ترس آنها از قدرت زنان بود. اما سارا با مبارزه و برخورد غرور آفرینش به نمادی در قلب همه تبدیل شد. یک سارا در وجوەد هزاران سارا تجسم یافت. سارا با عشق فراوان و روحیه رزمندگی بسیار آفرید و در این مبارزه جاودانه ماند. پرچم او در دست هزاران سارا  است.