حملە پهبادی بە قامشلو

دولت اشغالگر ترک با هواپیماهای بدون سرنشین بە یک وسیلە نقلیە حملە کردند. همزمان با این حملات بە روستاهای دیرک و عین عیسی حملە شد.

دولت اشغالگر ترک   با هواپیماهای بدون سرنشین همزمان بە یک میدان نفتی در روستای سوییدی در منطقە دیرک قامیشلو و خانانسر در جادە دیرک و گری رش حملە کرد. روستاهای جهبل و مسیروا در شرق عین عیسی نیز مورد حملە قرار گرفتند.

همزمان با این حملات هواپیماهای دولت اشغالگر ترک بە کمپ هول حملە کردند کە در آن تهبکاران داعش و خانوادەهایشان ساکن هستند. یکی از خانوادەهای داعشی از فرصت استفادە کردە و از کمپ فرار کردە است. نیروهای امنیت داخلی روژآوا برای دستگیری این فراریان، وارد عمل شدەاند.

از طرف دیگر دولت ترک دانشکدە افسری نیروهای سوتور وابستە بە سریانیهای روژاوا را در روستای روتان در منطقە تربە سپی و نواحی نفتی را نیز امروز بمباران کردە است. این بمباران با آتش سوزی همراە بودە است. هواپیماهای بدون سرنشین نیز بە یک مرکز تولید برق در روستای مزگوت در تربەسپی حملە کردند.

همزمان با این حملات گستردە هوایی، روستای اسدیە از توابع منطقە زرگان نیز بمباران شد. دو گلولە توپ نیز بە سوی محلە میلسون در قامیشلو اصابت نمود. همچنین از پایگاههای نظامی ارتش اشغالگر ترک بە سوی منطقە تل تشرین در درباسی شلیک شد. روستاهای دیرجمال و زیارت در منطقە شهبا نیز مورد حملە قرار گرفتەاند.