جراحت سە کارگر در حملە ترکیە بە ایستگاە پمپاژ آب در کوبانی

ترکیە در روستای شیرخلان علیا در غرب کوبانی بە یک ایستگاە پمپاژ آب حملە کرد. در نتیجە آن سە کارگر جان خود را از دست دادند.

بر اساس اطلاعات منتشر شدە، عصر روز گذشتە ایستگاە پمپاژ آب روستای شیرخلان علیا کە در غرب کوبانی قرار گرفتە است از سوی نیروهای اشغالگر ترک مورد حملە قرار گرفت. در نتیجە این حملە ٣ کارگر زخمی شدە و یک وسیلە نقلیە منهدم شد.

اعلام شدە است کە خسارات مادی بە ایستگاە پمپاژ آب وارد شدە است. فاضل بازار ٤٩ سالە، بوزان شیخ نبی ٤٨ سالە و مسلم حمو ٥٥ سالە کارگرانی  هستندکە در جریان این حملە دچار جراحت شدەاند. مجروحین بعد از این حملە بە بیمارستان کوبانی انتقال پیدا کردند.