خلق سرین علیه انزوا اعتراض کردند

ساکنین منطقه سرین کوبانی به پیشگامی زنان علیه انزوا تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان اعتراض کردند.

در منطقه‌ی سرین کوبانی ده‌ها تن با پیشگامی زنان علیه انزوا تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان تجمع کردند. جمعیت از ابتدای منطقه‌ تجمع کرده و به سوی شهرداری سرین راهپیمایی سرین کردند.

در زمان راهپیمایی تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان برافراشته شد و شعارهای “زنده باد رهبر آپو” و “ژن، ژیان، ئازادی” سر داده شد.

پس از راهپیمایی عضو رهبری کنگره ستار در منطقه‌ی سرین، مونا احمد سخنرانی کرد. مونا احمد به این اشاره کرد که زیر سایه‌ی اندیشه و فلسفه‌ی اوجلان، زنان خود را سازمان داده‌اند و در تمامی عرصه‌ها خود را ثابت کرده‌اند.

مونا احمد با یادآوری انتخابات ترکیه گفت، انزوا بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان شدت یافته است و به هیچ وجه اطلاعاتی از رهبری به دست نمی‌آید.

مونا احمد به این نکته نیز اشاره کرد که آن‌ها به عنوان خلق کورد، به صورت مستمر بر اندیشه و فلسفه‌ی رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان، به مبارزه ادامه می‌دهند.