ربودن ٣ شهروند عفرین اشغالی از سوی رژیم تبهکار ترکیه

گروهک مزدور 'لیوا الوقاص' وابسته به رژیم اشغالگر ترکیه ٣ شهروند عفرین را ربود.

تبهکاران لیوا الوقاص وابسته به رژیم تبهکار ترکیه در روستای هکچه از توابع شراوا در کانتون عفرین اشغالی ٣ شهروند را ربودند.

اسامی ربوده شدگان به شرح زیر است: جمیل ذکریا تانه (٣۵ ساله)، محمد عدنان تامر (٣٧ ساله) و احمد بتال ابراهیم (٣٠ ساله).