هزاران بلوچ همچنان بی‌شناسنامه هستند

حکومت جمهوری اسلامی همچنان از واگذاری شناسنامه به شهروندان بلوچ طفره می‌رود. عدم اعطای شناسنامه به کودکان بلوچ آنها را از تحصیل در مدارس و هرگونه فعالیت رسمی در آینده محروم می‌کند

هزاران زن و مرد و کودک بلوچ در ایران هنوز شناسنامه ندارند. این افراد برای گرفتن شناسنامه با مشکلات و دشواریهای بسیاری مواجه هستند و رژیم جمهوری اسلامی در این راستا از دادن شناسنامه به افراد بلوچ به بهانه های مختلف امتناع میکند.

 

بیشتر افراد بدون شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان جزء افراد فقیر و کم درآمد و عمدتا حاشیه نشین هستند که به دلیل نداشتن شناسنامه ی موروثی قادر به گرفتن شناسنامه نیستند وروز به روز بر جمعیت این افراد و بویژه کودکان بدون شناسنامه افزوده میشود.

 

افراد بدون شناسنامه قادر به ثبت هیچ سندی در ایران نیستند و حتی نمی‌توانند گواهینامه بگیرند یا حساب بانکی باز کنند و یا حتی ازدواج خود را ثبت رسمی کنند.

 

کودکان بدون شناسنامه با دشواریهای بسیاری در تحصیل مواجه هستند و همین امر سبب محرومیت بیشتر آنها می‌شود.

 

مسئولین و ثبت احوال رژیم شباهتهای ظاهری و پوششی بلوچها با اتباع افغانستان و پاکستان را بهانه قرار داده و از دادن شناسنامه به آنها خودداری می‌کند و این در حالیست که به آسانی می‌شود با استعلام از شهر و روستای محل زندگی آنها و افراد معتمد و ریش سفید تابعیت ایرانی آنها را تشخیص داد.

 

سیاستهای تبعیض آمیز رژیم ایران در قبال سایر ملیتها در ایران در طول ۴۰ سال حکومت این رژیم همواره وجود داشته است و همین امر سبب نگاه ویژه‌ی رژیم به بلوچها شده است. گسترش فقر، بیکاری، محرومیت، حاشیه نشینی و بی‌سوادی در بلوچستان در سایه‌ی سیاستهای رژیم سبب بحران بزرگی در این منطقه شده است.