اتحاد نيروهای دمکراتیک: مبارزه مشترك شرط است

اتحاد نيروهای دمكراتيك در اروپا اعلام كرده آ.ک.پ – م.ه.پ به سوي سقوط گام برمي‌دارند و از طريق گفتگو درباره كودتا مي‌خواهند خلق را در اطراف خود جمع كنند. اعلام هم كرده اپوزسيون در هدف است، بنابراين مبارزه مشترك داراي اهميت است.

اتحاد نيروهاي دمكراتيك در اروپا اعلام كرده: در تركيه هر روز حمله جديد به بحث روز تبديل مي‌شود، آن قوانين جديد كه حاكميت آ.ک.پ و م.ه.پ فاشيست روزانه اجرايي مي‌كنند، فشار و ستم بر مردم را  ايجاد مي‌كند.

در اعلاميه آمده: حكومت با اين حملات عليه اپوزسيون جامعه درصدد است در اطراف خود مردم را جمع كند لذا هر روز گامي و اقدامي انجام مي‌دهد. مطرح كردن گفتگوهاي اين اواخر اثبات گر اين ادعا هستند.

اتحاد نيروهاي دمكراتيك اعلام هم كرده كه اردوغان مسير هيتلر را در پيش گرفته و نارضايتي‌ خود را عليه نويسنده راغب زاراغلو نشانه گرفته‌اند.

اتحاد نيروهاي دمكراتيك در اروپا از نيروهاي دمكراتيك در اروپا خواسته كه عليه حملات موضع بگيرند و در مبارزات مشترك متحد شوند.