خیمه‌ی مراسم ختم برای شهدای بستا در دارمشتات برپا شد

در شهر دارمشات خیمه‌ی مراسم ختم برای ۴ گریلای آزادی کوردستان که در منطقه‌ی بستا بر اثر حمله دولت اشغال‌گر ترکیه به شهادت رسیدند، برپا شد.

در شهر دارمشتات آلمان برای ٤ تن از شهدا بە نامهای رنجبر چگوارا (حسن آگریمان‌)، شرگر جاف‌ (ثروت حسن)، باور مد (دجله یمن)، دلشیر چیارش (محمد شاکر آلیچی‌) که در ۱۶ می بر اثر حمله‌ی دولت ترکیه در منطقه‌ی بستا به شهادت رسیده بودند، خیمه‌ی مراسم ختم برپا شد.

اعضای جمعیت زخمی‌های‌ کوردستان و جمعیت خانواده‌ی شهدا و تعدادی از کوردستانی‌ها در این مراسم شرکت کردند.

در مراسم حاضرین با یک دقیقه سکوت برای گرامی داشت یاد و خاطر شهدا آغاز شد، سپس از طرف خانواده‌ی شهدا سخنانی گفته شد و دوباره قول داده شد تا راه شهدا ادامه داشته باشد و مبارزه‌یشان را تقویت کنند.

مراسم با سردادن شعار “شه‌هید نامرن” پایان یافت.