کوردستانیان ساکن شهر کلن برای آزادی عبدالله اوجالان به سازمان ملل نامه فرستادند

با هدف آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در شهر کلن آلمان کوردستانیان و دوستان آنها به سازمان ملل نامه نوشتند.

کوردستانیان با در دست داشتن تصاویر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در مقابل اداره‌ی پست شهر کلن تجمع کردند و نامه‌های خود را به صندوق پست انداختند. سپس با هم عکس دسته جمعی گرفتند.

یکی از فعالین کمپین فرستادن نامه در مقابل اداره‌ی پست گفت؛" ما به عنوان کوردهای ساکن کلن می‌خواهیم با هدف آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان پنج هزار امضا جمع کرده و آن را بفرستیم. این کمپین در سرتاسر اروپا ادامه خواهد داشت. ما می‌خواهیم بر سازمان ملل تاثیر بگذاریم."

این کمپین پیشتر توسط گروه مبارزان کورد آفریقای جنوبی و کنفدراسیون سندیکاهای آفریقای جنوبی برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان آغاز شده بود. کوردها و دوستان آنها در همه جای جهان در این کمپین شرکت می‌کنند.