تجمع اعتراضی در برابر سفارت ایران در بروکسل

کمیتە پژاک در کشور بلژیک همگان را بە برپایی یک تجمع اعتراضی ٢٢ سپتامبر در برابر سفارت جمهوری اسلامی در این کشور فراخواند.

کمیته پژاک با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:"بە اطلاع تمامی میهن‌دوستان و آزادیخواهان می‌رسانیم برای اعلام انزجار از سیاست اعدام جمهوری اسلامی، تبعیض جنسیتی سازمان یافتە علیە زنان و کشتار روزانە کولبران در برابر سفارت رژیم جور و فساد جمهوری اسلامی ایران در شهر بروکسل پایتخت بلژیک حضور بە هم می‌رسانیم، تا صدای اعتراض مردم رنجدیدە و ستم‌كشیدە شرق کوردستان و ایران باشیم."

کمیتە پژاک در بلژیک در بخش دیگری از این فراخوان هدف خود از برپایی این تجمع کە قرار است ٢٢ سپتامبر برگزار شود، اعلام اعتراض بە دستگیری و شکنجەی فعالان سیاسی و مدنی عنوان می‌کند و می‌افزاید "در حالی کە مردم در شرق کردستان و ایران در زیر انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی سکوت پیشە نکردەاند، بر هر فرد آزادیخواهی در اروپا واجب می‌شود کە برای رساندن صدای مردمان ایران و شرق کوردستان بکوشد و حق‌طلبی و آزادی‌خواهی آنان را فریاد بزند."

کمیتە پژاک در اروپا با اعلام این ابتکار عمل از تمامی فعالان سیاسی ایرانی و کوردستانی ساکن در کشور بلژیک می‌خواهد کە در این تجمع در ساعت ١۴ روز پنجشنبە ٢٢ سپتامبر برابر با ٣١ شهریور ١۴٠١ در برابر سفارت رژیم ایران شرکت کنند و صدای اعتراض خود را رساتر و گیراتر از همیشە بیان کنند.

تاریخ: پنجشنبە ٣١/٠۶/١۴٠١

ساعت: ١۴:٠٠ تا ١۵:٣٠

مکان: جلوی سفارت ایران در بروکسل