شماره ٨۴ آلترناتیو منتشر شد + دانلود نشریه

آلترناتیو در شماره تازه خود به موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و تاریخی پرداخته است

شماره‌ی‌ ٨۴ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد. در این شماره به موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و تاریخی پرداخته شده است. با توجه به اهمیت بیماری کرونا و پیامدهای آن در جامعه مصاحبه‌ای اختصاصی درباره‌ی عملکرد دولت در این دوران انجام گرفته است. در این شماره به بسترهای تاریخی قیام شیخ سعید پیران و واکاوی مراحل روی کار آمدن خامنه‌ای نیز پرداخته شده است. نشریه‌ی آلترناتیو بخشی از فایل این شماره را به مسئله‌ی محیط زیست در ایران؛ بحران‌ها و مشکلات خانوادگی نظامند و تاثیرات آن بر زنان و کودکان در جامعه‌ی کنونی ایران اختصاص داده است.

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ٨۴ لطفا در [[اینجا]] کلیک نمایید