شهید برولات مظلوم: 'به رغم کمبود امکانات، اراده پیروزی داریم'

'ما مرحله سختی را سپری می‌کنیم. در این مرحله تلفاتی هم داشته‌ایم، اما این جنگ است و از آن دست نمی‌کشیم. پ.ک.ک دارای خصیصه‌ای است و آن اینکه زمانی به رغم کمبود امکانات جنگ اراده شروع می‌شود.'

«برولات مظلوم» اهل حسکه روژاوای کوردستان یکی از گریلاهای یژا ستار بود که در حملات اشغالگرانه رژیم ترک به عرصه زاپ در ٢٣ آوریل/٣ اردیبهشت مقاومت کرد و قهرمانانه به شهادت رسید.

در بمباران منطقه T شکل عرصه زاپ در روز ١٢ ژوئن ٢٠٢١/ ٢٢ اردیبهشت ١۴٠٠ گریلای یژا ستار به نام برولات مظلوم همراه با یک گریلای دیگر به نام گلستان چیا به شهادت رسیدند. برولات قبل از شهادت در مورد شرکت در کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس، پایبندی به اصل رفاقت در پ.ک.ک و همچنین حملات رژیم اشغالگر ترک سخن گفته است. برولات می‌گوید:"ما مرحله سختی را سپری می‌کنیم. در این مرحله تعدادی از رفقایمان به شهادت رسیدند. ما در جنگ هستیم و از آن دست نمی‌کشیم. پ.ک.ک یک فرهنگ است، در جایی که امکانات کمی وجود دارد جنگ اراده آغاز می‌شود. به همین دلیل ما تا آخرین نفس خود با تکیه بر این اراده به جنگ ادامه می‌دهیم.

جنگ در منطقه جیلوی کوچک ادامه دارد، ما هم در حال جنگ هستیم. وقتی صدای جنگ جیلوی کوچک را می‌شنویم می‌خواهیم که به رفقای آنجا بپیوندیم و بجنگیم. ما نیز با عملیات‌های خود در اینجا از رفقای جیلوی کوچک حمایت می‌کنیم. تلاش می‌کنیم به آنان نیرو برسانیم. ما در منطقه T شکل هر اندازه به آنان کمک کنیم به همان اندازه سنگینی جنگ در اینجا کم می‌شود. در این مرحله شیوه سوءقصد بیش از هر کار دیگری ما را به پیروزی نزدیک می‌کند. بویژه علیه نظامیان اشغالگر مستقر در تپه شهید مروان برای کشف محل استقرار قناسه‌چی‌های ما تلاش می‌کنند اما به هیچ نتیجه‌ای دست نیافتند. کاشتن این ترس در قلب دشمن به خودی خود یک پیروزی برای گریلاست. ما هر اندازه پایگا‌های آنانرا منهدم کنیم باز هم نتوانسته‌ایم به شیوه‌ای شایسته انتقام خون رفقای شهیدمان را بگیریم. هر اندازه فرصت‌های کمی داشته باشیم، برای انتقام خون رفقای شهید، هر آنچه در توان داریم انجام می‌دهیم."