شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد + دانلود نشریه

آلترناتیو در شماره تازه خود به واکاوی خیزش آبانماه ١٣٩٨ خلق‌های ایران علیه رژیم مستبد جمهوری اسلامی پرداخته است

شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه و ایران، با توجه به قرار گرفتن در آبان‌ماه به واکاوی خیزش‌های سال اخیر و رویکرد رژیم ایران در قبال معترضین پرداخته شده است. بخش دیگری از این نشریه به بخش دوم نوشتار جنبش کارگری در ایران، سیاست اعدام و رویکرد سپاه پاسداران در راستای میلیتاریزه نمودن روژهلات کوردستان اختصاص دارد.

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۸۹ [[اینجا]] کلیک نمایید.