شماره‌ی‌ ۹۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو با محوریت «آزادی بیان در ایران» + دانلود نشریه

شماره‌ی‌ ۹۲ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید.

در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه، ایران و کوردستان، به موضوع آزادی بیان در ایران و رویکرد حاکمیت ایران با دگراندیشان و زندانیان سیاسی، پرداخته است. بخش دیگر، روی کار آمدن جمهوری اسلامی و روزهای پس از انقلاب مردمی سال ۵۷ را مورد واکاوی قرار داده است.

آلترناتیو در این شمار همچنین به کولونیالیسم و تاثیرات آن بر تشدید و تعمیق خیانت در کوردستان پرداخته و در ادامه نقاط ضعف و قوت جنبش زنان در ایران را مورد ارزیابی قرار داده است.

 برای دریافت نشریە آلترناتیو شماره‌ی ۹۲ لطفا کلیک نمایید.