شماره‌ی‌ ٩٧ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد + دانلود نشریه

شماره‌ی‌ ٩٧ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) منتشر گردید.

در این شماره، پژاک تحلیلی سیاسی از وضعیت کنونی خاورمیانه ارائه داده و به بررسی توافقات و حملات سنگین دشمن علیه جنبش آزادیخواهی خلق کورد ارائه داده است. در این شماره سعی شده تا طی مقالاتی، به بررسی ابعاد مختلف استعمارگری در کوردستان پرداخته شود. پرداختن به وضعیت اجتماعی – روانی جوانان، زندانیان سیاسی و شیوه‌ی نوین مبارزاتی گریلاهای آزادی کوردستان از دیگر بخش‌های این شماره محسوب می‌شوند.

برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۹٧ لطفا [اینجا] کلیک نمایید.