جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان سومین کنگره خود را برگزار کرد

کژار برای آنکه بتواند علیه رژیم اشغالگر ایران به طور مداوم صدای مبارزات را بلند کند، در تلاش برای ایجاد اتحاد زنان است.

جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان کژار سومین کنگره‌ی خود را در روزهای ۲ تا ۴ آوریل ۲۰۲۰ با شرکت اعضای کلیه‌ی بخش‌های کژار در کوهستانهای کوردستان برگزار کرد. این کنگره در کل سه روز طول کشید و با شعار " با سازماندی زنان روژهلات کوردستان، ملت دمکراتیک را تشکیل می‌دهیم" برگزار شد.

در این کنگره شرایط سیاسی و سازمانی به طور گسترده ارزیابی شد و برای آیندن برنامه‌ی گسترده و تصمیمات جدیدی گرفته شد. همچنین در این کنگره شورای رهبری جدید کژار که از ۱۵ تن تشکیل شده است، انتخاب شدند.

سخنرانی آغاز کنگره توسط دیلان جودی از اعضای شورای مدیریتی کژار تقدیم شد. جودی در ابتدای سخنانش کنگره ی کژار را به رهبر آپو و همه به شهیدان روژهلات کوردستان و ایران، تبریک گفت. دیلان جودی گفت:" رفقای شهیدمان با مبارزات بی مانند خود سبب شدند تا امروز ما بتوانیم کار و مبارزاتمان را برای خلقمان به پیش ببریم. به همین دلیل کنگره ی ما در وجود شهید جیهان کتول برای همه ی شهدای روژهلات کوردستان و همچنین شهدای مقاومت شرف روژاوا و همه‌ی شهدای کوردستان مشخص شده است. در وجود شهید جیهان کتول همه ی شهدای کوردستان را گرامی می‌داریم و یادشان را ارج می‌نهیم. عهد می‌بندیم راه آنها را ادامه دهیم."

دیلان جودی در پایان سخنان به ایجاد زندگی آزاد اشاره کرد و گفت این امر با پیشاهنگی زنان محقق میشود. وی در ادامه گفت:" دیگر همه‌ی خلق‌ها و زنان آزادیخواه می‌دانند که نیروهای صاحب قدرت و حکومت و اشغالگران آزادی به همراه خود نمی آورند. برای این امر ایجاد زندگی آزاد با پیشاهنگی زنان کورد محقق می‌شود. امروزه با ایدئولوژی آزادی زن، وظیفه‌ی پیشاهنگی را به عهده گرفته‌ایم و در پیشاهنگی زنان در مقابل اشغالگران مبارزه می‌کنیم."

پس از سخنان دیلان جودی برای آغاز کنگره، کنگره به ارزیابی وضعیت سیاسی پرداخت.

توطئه علیه همه‌ی کوردها است

در ارزیابی سیاسی یکی از مسائل اصلی مورد اشاره توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر آپو بود. در مورد این توطئه ارزیابی‌ها اینگونه بودند؛ دولت‌های انکار کننده و نابود کننده، در وجود رهبر آپو همه‌ی خلق کورد را هدف قرار داده اند و می‌خواهند کوردها را پاکسازی کنند. در سالهای اخیر هم علیه رهبر آپو و علیه خلق کورد هم حملات خود را بدون وقفه ادامه داده‌اند و توطئه ها با شیوه‌های گوناگون انجام شده است. توطئه علیه رهبر آپو و علیه خلق کورد و زن کورد انجام شده است. کنگره خاطرنشان نمود که به عنوان کژار با مبارزات و ایستادگی خود توطئ علیه رهبر آپو و خلق کورد را شکست خواهند داد.

در وضعیت سیاسی به بحران گسترده میان روژهلات کوردستان و ایران اشاره شد و اعلام شد، نشان دادن این بحران فقط به عنوان یک بحران اقتصادی اشتباه است؛ ممکن است در سطوح پایین راه را برای بحران باز کند اما سرچشمه ی همه ی مسائل نیست. بر اساس جستجوهای جامعه و نپذیرفتن رژیم اشغالگر، قیام جامعه محقق می‌شود. در قیامهای سی سال اخیر و بویژه در قیام آبان ماه ۹٨، یک بار دیگر جامعه نشان داد، اما در حقیقت دولت ایران در این راستا هیچ تلاشی نمی‌کند. ایران به جای آنکه با کوردها مذاکره کند و راه حلی پیدا کند، با سیاست مشغول کردن پیش میرود اما مبارزات و ایستادگی ما دولت ایران را ناچار خواهد کرد که مسئله ی کورد را حل کند. باید با مبارزات بدون وقفه ی خود کاری کنیم که روئیای آزادی خلقها محقق شود.

مطالبات زنان افزایش یافته است

علاوه بر ارزیابیهای عمومی که در مورد کوردستان، خاورمیانه و جهان انجام شد ارزیابی در مورد زنان ایران و روژهلات کوردستان نیز انجام شد. در کنگره در مقابل رژیم اشغالگر ایران به قیام و مقاومت زنان درود فرستاده شد. "زن در روژهلات کوردستان و ایران دارای اراده ی مستحکم است. همیشه تلاش کرده است خود را در مقابل سیستم سرمایه دار حفظ کند.  سیاستی که ایران علیه زنان به کار میگیرد را درک میکند و میخواهد در مقابل آن ایستادگی کند اما به علت پایمال شدن حقوقش قادر نبوده صدای خود را بلند کند. در سه سال اخیر دیده شد که مطالبات زنان کوچک نبودند. زنان خواستار تغییر در قانون اساسی بودند و همچنین خواستند در وجود رئیس جمهور در سیستم تغییر ایجاد کنند. دولت ایران تلاش کرد به طور مداوم مطالبات زنان را کوچک کند اما مطالبات زنان ایرانی بزرگ بود. زنان زندان‌ها را به عرصه‌ی مبارزات سیاسی، مقاومت و مبارزات خود تبدیل کردند. در سال‌های اخیر زنان مقاومت بزرگی انجام دادند. در وجود زینب جلالیان، نسرین ستوده، آتنا دائمی زنان شجاعت و اراده ی خود را نشان دادند. مبارزات زن کورد تاثیر بسزایی بر زنان ایرانی گذاشت. مبارزات زنان کورد، فارس. عرب، بلوچ، آذری و گیلکی یکی شد.

در ادامه‌ی شرایط سیاسی به نقش کژار نیز اشاره شد. تاکید شد که کژار دیگر در زمینه ی سیاسی-اجتماعی خود را سازماندهی کرده است. در مقابل سیاست رژیم اشغالگر ایران  به عنوان کژار در ایران و روژهلات کوردستان با اتحاد زنان همه ی ملیتها بدون وقفه مبارزات و مقاومت خود را ادامه داده است. از این به بعد نیز به مبارزات خود ادامه خواهد داد. سیاست ایران برای ملیتاریزه کرده روژهلات کوردستان همیشه اجرا شده و ادامه پیدا کرد. اما زنان با مبارزاتشان توانستند مانع این سیاست شوند. زنان در ایران هر زمان که متحد شوند آنگاه میتوانند رژیم اشغالگر را شکست دهند و آزادی را تضمین کنند.

کژار با همه‌ی زنان عهد می‌بندد

در وضعیت سازماندهی هم اشاره شد که کژار در کار و مبارزات سازمانی خلق‌های ایران و روژهلات کوردستان سطح بالایی بدست آورده است و خواستار این هستند که با کار و مبارزات بیشتر، سطح کار و مبارزات خود را بالاتر برند. همچنین اعلام شد که کژار به طور مداوم تلاش کرد تا خود را به همه‌ی زنان در ایران و روژهلات کوردستان برساند. کژار برای آنکه بتواند علیه رژیم اشغالگر ایران به طور مداوم صدای مبارزات را بلند کند، در تلاش برای ایجاد اتحاد زنان است.

همچنین در شرایط سازمانی در مورد گفتگوها صحبت شد. وضعیت کمیته‌هایی که در زیر چتر کژار خود را سازماندهی می‌کنند مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در بحران‌ها و تنش‌های سیستم ایران وضعیت زنان جوان مورد ارزیابی قرار گرفت و گفته شد که رژیم اشغالگر ایران جنگ ویژه را علیه زنان جوان به پیش می‌برد. بیکاری، سوق دادن به سمت تن‌فروشی، سوق دادن به سمت اعتیاد و مواد مخدر، کودک همسری و بسیاری اعمال مشابه را به عنوان جنگ ویژه علیه زنان جوان به کار می‌گیرد. در کنگره این شرایط به طور ویژه ارزیابی شد و در مورد راه حلها گفتگو شد.

باز هم در مورد دفاع ذاتی گفتگو شد؛ در مقابل تمامی سیاستهای تحمیلی رژیم اشغالگر علیه زنان، مبارزه، خودآموزی، خودآگاهی و به ویژه در مقابل مردسالاری که خشونت را علیه زنان به کار می‌گیرد، میلیتاریزه کردن جامعه؛ دفاع از خود بسیار حائز اهمیت است. در این چهارچوب نقش کژار خاطرنشان شد و اعلام کردند که باید تلاش و فعالیت بیشتر و گسترده تر انجام شود. کنگره در روز سوم، روز برنامه‌ریزی و انتخابات و سخنرانی پایانی بود. برنامه‌ریزی برای دو سال آینده در کنگره‌ی سوم انجام شد. چند مورد اصلی برنامه‌ی آینده به این شرح میباشد:

۱. کژار آزادی رهبر آپو را در مرکز همه‌ی مبارزات خود قرار می‌دهد و بر اساس تحقق آن خود را سازماندهی می‌کند و آنرا عملی خواهد کرد.

۲. در مقابل اعمال و سیاستهای حصر و ممانعت همان طور که در مقابل آزادی، سلامت و آسایش رهبر آپو انجام می‌شود، با رادیکال کردن مبارزات اجتماعی، مبارزات عمومی را به پیش می‌برد و تا شکستن حصر امرالی و زیستن با آزادی در کنار رهبر آپو به مبارزاتمان ادامه می‌دهیم.

۳. مبارزات اتحاد زنان کورد را پیش می‌بریم، به ویژه در مورد اتحاد زنان روژهلات کوردستان مبارزات را گسترش می‌دهیم و کنفرانس زنان روژهلات کوردستان را برگزار خواهیم کرد.

۴ .برای مقابله با خشوتت علیه زنان بر اساس نیاز کمپینهایی برگزار می‌کنیم. علیه خشونت، کودک همسری و قوانین ضد زن کمپینهایی به راه می‌اندازیم.

۵. ابتدا برای آزادی زینب جلالیان و همه‌ی زندانیان سیاسی زن، به شیوه‌ای موثر فعالیت می‌کنیم و بر این اساس به فعالیتهایمان ادامه می‌دهیم.

پس از برنامه‌ریزی، انتخابات انجام شد و شورای رهبری کژار متشکل از ۱۵ نفر انتخاب شدند. پس از انتخاب شورای رهبری کژار، عضو شورای رهبری کژار پیمان ویان نطق پایانی را تقدیم کرد. ویان در سخنانش اعلام کرد که از تصمیم و برنامه‌های کنگره صیانت خواهد شد و عهد مبارزه تا رسیدن به پیروزی را دوباره نمود. ویان گفت:" کنگره  را با موفقیت به پایان رساندیم، این کنگره را ابتدا به رهبر آپو و شهدای کوردستان، خلقمان که علیه اشغالگر مقاومت می‌کنند، همه‌ی زنان آزادیخواه تبریک می‌گوییم. ما این کنگره را در شرایطی بسیار دشوار و در مرحله‌ای که حملات دشمن علیه رهبر آپو و خلق کورد و زنان کورد به اوج رسیده است، برگزار کردیم.

تصمیمات و برنامه‌ریزی های انجام شده در کنگره برای همه‌ی خلق‌ها و بویژه برای زنانی که خواهان آزادی هستند به امید و اعتقادی عمیق تبدیل می‌شود. در طول تاریخ هرگز اشغالگری در مقاومت ایستادگی خلق‌ها پیروز نشده است و از این پس نیز پیروز نخواهد شد. رژیمهای ظالم در شوونیسم خود غرق خواهند شد. تا زمانی که مبارزات خلق‌ها ادامه داشته باشد، اشغالگری پیروز نخواهد شد، پیروزی از آن خلق‌های آزادیخواه است. در طول تاریخ همیسه آزادی، برابری، عدالت و زیبایی به دست زن ایجاد شده است. امروز نیز مبارزه با رژیم‌های مرتجع از سوی سازمان‌های آزادیخواه مانند کژار ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس دوباره عهد می‌بندیم که روئیای مادرانمان و رفقای شهیدمان که خواهان میهنی آزاد و متحد بودند، را محقق کنیم."

کنگره با سوگند و شعار "زنده‌باد رهبر آپو، بدون رهبری زندگی ممکن نیست، زن ، زندگی آزادی" پایان یافت.