زن دارای نیرویی شکست‌ناپذیر در جنگ است

گریلاهای یژاستار می‌گویند که زنان دارای توانایی پایان‌ناپذیری در جنگ هستند و می‌افزایند:"ما همچون نیروهای یژاستار با فلسفه رهبر خویش مبارزه را به پیش می‌بریم، لازم است زنان به توانمندی خود اعتماد داشته باشند."

نوال تولهلدان و هاوین زاگرس دو گریلای یژاستار در مورد نقش زنان در جنگ علیه اشغالگران کوردستان سخن گفتند. تولهلدان گفت که در سیستم ذهنیتی مردسالار همیشه از ارزش‌ها زنان کاسته شده تا جایی که آنانرا فاقد توان جنگ نامیده‌اند. تولهلدان گفت:"اما زمانی که به تاریخ نگاه کنیم زنان در جنگ جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند. از گذشته‌های دور تا امروز زنان پیشاهنگی در جنگ‌های آزادیخوانه را بر عهده گرفته‌اند. مبازه گریلاهای یژاستار در کوهستان‌های کوردستان خود تداوم این راه بوده و همه شاهد آن هستیم. این جنگ میراث فرمانده‌های پیشاهنگی همچون رفیق بریتان و زیلان است که شعله‌ور شده و همچنان ادامه دارد.

شیوه‌ای که سیستم در خصوص عدم توان جنگیدن زنان القا کرده با شکست مواجه شده است. گریلاهای پ.ک.ک و پاژک اراده و توان جنگ زنان خود را نشان داده‌اند. در مورد مبحث اتیک و استاتیک (اخلاق و زیبایی) نیز اگر توجه کنیم وجدان و عدالت در زنان بیشتر از مردان است، این مهم نشان می‌دهد که زنان چه نقش بزرگی را در جنگ‌ها بر عهده دارند. هم در جنگ‌های داخل شهر و هم در جنگ‌های کوهستان‌ها زنان توانایی‌های خود را اثبات کرده‌اند. زنان در هر عرصه‌ای می‌توانند به جنگ بپردازند."

نوال به جایگاه نظامی زنان اشاره کرده و می‌گوید:"زنان در سنگر‌ها و در عملیات‌های گریلایی همیشه در خط مقدم حضور دارند. مبارزات زنان گریلای کوردستان به تمامی گفته‌هایی که مدعی بودند زنان از ایفای نقش نظامی دور هستند خط باطل کشیده است. در طبیعت زن جنگ وجود ندارد اما در شرایط کنونی علیه خشونت و فشارهایی که بر خلق اعمال می‌شوند زنان خود را در مقابل خلق مسئول می‌دانند و با حضور در خط مقدم جنگ از خلق دفاع می‌کنند. ما همچون نیروهای یژاستار با تکیه بر فسنفه رهبرمان مبارزات را گسترش می‌دهیم. زنان باید به توانایی خود اعتماد داشته باشند. به هیچ عنوان نباید به توانمندی خویش با دیده تردید بنگرند. هر زن باید از مبارزه‌ای که به پیش می‌برد صیانت به عمل آورد."

زنان برای حقوق خود می‌جنگند

هاوین زاگرس گریلای یژاستار دفاع از خلق و طبیعت را از اولویت‌های وظایف زنان می‌داند و می‌افزاید:"ادعاهایی همچون زنان در خانه‌ باید کودک بزرگ کنند، به تمیزی خانه بپردازند دیگر اعتبار خود را از دست داده‌اند. پ.ک.ک به این نگرش‌ها پایان داد. زنان با اراده و اخلاق خود در کوهستان‌ها هستند و به جنگ علیه اشغالگران می‌پردازند. زنان با نگرش‌های مختص به خود قادر به انجام هر کاری هستند. حضور زنان در کوهستان‌ها واجد اهمیت فراوانی است. زنان در نتیجه مشارکت در خط مقدم جنگ به توانایی خود پی برده‌اند. با میراثی که از گریلاهای یژاستار به جای مانده است زنان همچنان به پیشاهنگی خود ادامه می‌دهند. زنان هزینه‌های بسیاری را به جان خریده‌اند. ما زنان با ایدئولوژی رهبر آپو بیشتر از هر زمانی به زندگی سزاوار نزدیک شده‌ایم. زنان برای دستیابی به حقوق مشروع خود به کوهستان‌های کوردستان آمدند و با مبارزه به اراده آزاد دست یافتند.

اکنون زنان در تمامی میدان‌ها می‌توانند دیدگاه خود را بیان کنند. در وجود زنان کورد تمامی زنان جهان به توانایی خویش پی بردند. زنان کورد ابتدا در کوهستان‌ها، در روژاوا با آرین، آوستا، در روژهلات با شیرین علم‌هولی، در باکور با سارا و بریتان پیشاهنگی برای تمامی زنان را بر عهده گرفته‌اند. در روژاوا رفقای اینترنشنال زن فراوانی به انقلاب پیوستند و این مشارکت نمونه‌ای از جای گرفتن زنان در جنگ دفاع از جامعه است.

هاوین در ادامه افزود:"فعالیت نظامی عرصه‌ای نیست که تنها متعلق به مردان باشد، زنان هم می‌توانند در آن جای گرفته و از خود و خلقشان دفاع کنند. توانمندی زنان بیشتر از آن است که در مورد فعالیت نظامی گفته می‌شود. به همین سبب اگر بگوییم فعالیت گریلایی بهتر است، زیرا اینچنین می‌توانیم بهتر جایگاه گریلا و جنگ آنرا بیان کنیم. در صد سال گذشته توانایی زنان کورد در مبارزات گریلایی به اثبات رسید و در چهار بخش کوردستان نمونه‌های بسیار فراوانی را نشان داد."