۵ زن در ازمیر دستگیر شدند

۵ زن، از جمله ایدیل اوغورلو عضو شورای اجرایی مرکزی حزب دموکراتیک خلق‌ها، دستگیر شدند.

ایدیل اوغورلو، عضو شورای اجرایی مرکزی حزب دموکراتیک خلق‌ها، بهیه یالچین، مادر صلح، سلما دمیر، حیات ایزگی و نوروز چلیک که در عملیات نسل‌کشی سیاسی در ازمیر در 22 مارس بازداشت شده بودند، پس از دادن افاده‌گیری به دادستانی معرفی شدند. دادستانی بدون اخذ اظهارات این ۵ زن را با استناد به «عضویت در سازمان» و بیان‌های «علنی و پنهانی» شاهدان، با درخواست بازداشت به دادسرای جزای صلح معرفی کرد. دادگاه ۵ زن را بازداشت کرد.

مشارکت زنان دستگیر شده در فعالیت‌های انجام شده توسط حزب دموکراتیک خلق‌ها و جنبش زنان آزاد نیز جرم تلقی شد.