آنچه کشته می شود، فلسفه زنان است

مریم یلدیز، فعال TJA با بیان اینکه مبارزه زنان کورد برای زندگی بهتر، دولتهای مردسالار را بە هراس واداشتە است گفت: آنچه کشته میشود، بدن زنان نیست، آنها میخواهند فلسفه زنان را بکشند. کشتارها انتقام شعار «ژن، ژیان آزادی» است.

روزی نیست که زنان کشته نشوند. به ویژه رهبران زن جنبش آزادی زنان کورد، یکی پس از دیگری در چند سال اخیر هدف قرار گرفته و کشته شده اند. در ٩ ژانویه ٢٠١٣، ساکینه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز در پاریس، در ٤ ژانویه ٢٠١٦، سیوه دمیر، فاطمه اویار و پاکیزه نایر در سلوپی، دنیز پویراز در ١٧ ژوئن ٢٠٢١ در ساختمان HDP در ازمیر، ژینا امینی در ١٦ سپتامبر ٢٠٢٢ در تهران، ناگیهان آکارسل در ٤ اکتبر ٢٠٢٢ در سلیمانیه در وسط خیابان و امینه کارا (اوین گویی) در ٢٣ دسامبر ٢٠٢٢ در مرکز فرهنگی کوردی احمد کایا در پاریس به قتل رسیدند.

مریم یلدیز، فعال جنبش زنان آزاد (TJA) در مورد حمله و کشتار زنان کورد گفت که مقامات دولتی با کشتن و حمله به زنان کورد، می خواهند انتقام ژن، ژیان، آزادی را از زنان بگیرند و آنها و کوردها به مبارزه ی زنان کشته شده ادامه خواهند داد.

زنان کورد مرزها را در نوردیدەاند

یلدیز تصریح کرد که مبارزات و دستاوردهای زنان کورد مرزها را درنوردیده است و کشتار همه زنان پیشرو کورد امری غیر ممکن است. یلدیز گفت که قیام زنان کورد با روحیه ژن، ژیان آزادی در سراسر جهان گسترش یافته است و این نشان دهنده قدرت و مبارزه زنان کورد است.

یلدیز از افزایش حملات اقتدارگران علیه زنان سازمانیافته خبر داد و گفت: هر چه ما زنان قویتر و سازمانیافته تر میشویم و دستاوردهایمان افزایش مییابد، حملات فاشیستی مقتدران نیز بر زنان افزایش مییابد. در جنگ علیه کوردها هدف اصلی زنان کورد هستند و می خواهند دستاوردهای آنها را از بین ببرند. سال هاست که زنان کورد در حال مبارزه و مقاومت هستند. هرگز این همه حمله وجود نداشته است. اما مدت هاست که حملات و فشارهای سیستماتیک علیه زنان کورد و زنان جهان وجود دارد. اما مبارزه زنان مرزها را درنوردیده است.

می خواهند فلسفه را بکشند

یلدیز علت حمله به فلسفه ی زنان را مورد توجه قرار داد و گفت: چیزی که کشته میشود بدن فیزیکی زنان نیست. آنچه کشته می شود، فلسفه ی زنان است. کاری که زنان می خواهند انجام دهند داشتن یک زندگی اجتماعی است. زیرا دستاوردهای جنبش زنان یک دستاورد و یک پیروزی اجتماعی است. با قتل ژینا امینی، قیام زنان به یک جنبش جهانی تبدیل شد. قیام زنان کورد در سراسر جهان گسترش یافت. شعار در ایران مطرح می شود، می خواهد رژیم نابود شود. زیرا زنان بیشتر تحت فشار رژیم در ایران هستند.

انتقام ژن، ژیان آزادی را می گیرند

وقتی به سالها و زمان های اخیر نگاه می کنیم، کشتن دنیز پویراز، ناگیهان آکارسل و اوین گویی نه تصادفی است و نه جدای از هم. این حملات همه به هم مرتبط بوده و بر ضد هویت زنان کورد است. این حملات بی ربط با سردادن شعار «ژن، ژیان، آزادی» نیست. آنها می خواهند انتقام شعار "زن زندگی آزادی" را از ما زنان کورد بگیرند. زیرا این روحیه و عصیان ما به اقتدارگران یاسی بسیار می دهد. زیرا دولتها از فلسفه «زن، زندگی و آزادی» هراس دارند. به همین دلیل است که در چهار نقطه کردستان و در خارج از کشور، علیه نهادهای ما و دوستان ما حملات مرگبار صورت می گیرد. ما به هر طریقی با روحیه مبارزه و فلسفه خود در مقابل این حملات و خشونتها ایستادگی خواهیم کرد و قدمی به عقب برنخواهیم داشت. ما همه آنها را با مبارزه خود خواهیم ترساند. هر چه بیشتر سازماندهی و قویتر شویم، بگذار بترسند. مبارزات و میراث دوستان مقتول ما بر زمین نخواهد ماند. ما همه پرچم مبارزه آنها را برافراشته خواهیم کرد."