انتشار جزوه کمیته تحقیقاتی کژار در مورد تاریخچە زندان زنان در ایران و اهداف آن + دانلود جزوه

کمیتە تحقیقاتی کژار تاریخچە زندان و اهداف تأسیس زندان‌ها را مورد کنکاش قرار داده است.

کمیتە تحقیقات کژار به بررسی مختصری از تاریخچە زندان در ایران واولین زندان مخصوص زنان، اولین قوانین زندان در ایران، هدف از ساخت زندان و استفادە آن از طرف رژیم جمهوری اسلامی ایران، همچنین زنان در زندان‌های ایران و وضعیت زندانیان زن در دە شصت را مورد تحقیق و ارزیابی قرار داد.

این کمیتە در بخشی از جزوه تحقیقاتی خود زندان را از زبان زنان زندانی مورد ارزیابی قرار داده و از زبان زندانیان زن کویستان داودی، منصورە باشکندی، مرصدە قائدی، زینب بایزیدی، مهدیە گلرو و فاطمە گفتاری وضعیت زنان در زندان‌ها را بررسی کرده است.

کویستان داودی درمورد زندان در دە شصت اظهار داشته است کە رژیم اسلامی با اینکه هنوز قدرت کنونی را نداشت اما شرایط زندانیان وخیم‌تر شد و اعدام‌های رژیم اسلامی بیشتر شدە بود. برای ترساندن ما صحنە‌های اعدام‌ها را بە ما نشان می‌دادند و با آزار و اذیت خانوادە‌هایمان ما را تهد‌ید می‌کردند.

منصورە باشکندی نیز اظهار داشت کە شکنجە‌ها بە گونە‌ای بود کە برخی از مخالفان تاب تحمل نداشتند و زندانیان جریانهای چپ با شکنجە و تهدید بە اعدام، مجبور بە نماز خواندن و خواندن سرود 'خمینی ای امام' شدند، تجمع‌های سە نفرە ممنوع بود و بە این شکل تلاش می‌کردند کە افراد تنها بمانند.

مهدیە گلرو در خصوص قانون نیز اینچنین می‌گوید کە رژیم ایران حتی در مورد قوانین خودش هم دلبخواهانە عمل می‌کند. برای مثال شیرین علم‌ھولی زمانی کە اعدام شد حکمش ھنوز در مرحلە بازبینی بود، بدون اطلاع‌رسانی بە خودش و خانوادەاش و حتی بدونە آخرین دیدار قبل از اعدام کە در قانون حقوقی ایران ذکر شدە است بە دار آویختە شد.

مرصدە قائدی نیز می‌گوید کە تجاوز جنسی یکی دیگر از ابزارهای ایجاد وحشت و ترساندن در زندان‌های رژیم اسلامی ایران بود.

زینب بایزیدی اظهار می‌دارد که شکنجە‌های روحی زنان بسیار شدید و عمیقتر است زیرا زیربنای تسلیم کردن رژیم ایران بر مبنای سیاست و محدود کردن زنان بنا شدە است و این موضوع باعث شدە است کە زنان آگاە و فعال مدام در معرض اسارت و بی‌احترامی، ترس و تجاوز قرار بگیرند.

فاطمه گفتاری یکی دیگر از زندانیان زن به استفاده ابزاری زندانبانان از زنان وابسته به رژیم و ترویج تن‌فروشی در میان زندانیان زن می‌پردازد.

در ادامە این جزوه کمیته تحقیقاتی کژار آمده است که آنچە اجازە می‌دهد کە دیوارهای زندان بلند باقی بماند و میلە‌های زندان قویتر شوند، این است کە دولت و اقتدار می‌خواهند قویتر و در جامعە حاکم‌تر باشند. بە همین دلیل مهمترین وظیفە ملت‌ها و زنان، این است کە بدون اهمیت بە تفاوت‌های زبانی، عقیدتی، مذهبی و... برای پیشبرد راە چارە مشترک پیشاهنگ شوند. چون کە مشکلات زنان یکی است و ضروری است راهکاری مشترک وجود داشتە باشد.

برای مطالعه و دریافت این فایل بە ادرس وبسایت www.kjar.online مراجعە کنید.