اعتراض سازمان ملل به قوانین پناهندگی بریتانیا

کمیسیون پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که اگر بریتانیا مطابق قوانینش برای پناهجویانی که خود را از راه کانال مانش به آنجا می‌رسانند، ممانعت ایجاد کند، این نقض حقوق بشر است.

طبق یک برنامه پیشنهادی که وزیر کشور بریتانیا؛ سویلا براورمان ارائه کرده است، کسانی که غیرقانونی و از راه کانال مانش خود را به بریتانیا می‌رسانند، فوراً دستگیر و از آن کشور اخراج (دیپورت) می‌شوند.

کمیسیون پناهندگان سازمان ملل علیه این قانون اعلام کرد: افراد زیادی به دلیل جنگ و ستم فرار کرده‌اند و نمی‌توانند پاسپورت و ویزا تهیه کنند. اگر راه قانونی وجود نداشته باشد، این به معنی نقض حق پناهندگی انسان است.

نماینده گروه پناهجویان انور سالومون گفت: افرادی که با قایق کوچک به بریتانیا می‌روند بیشترشان افغانی، ایرانی و سوری‌اند. باید برخوردی تازه و متفاوت با پناهجویان انجام گیرد.

حقوقدانان و نهادهای مدنی گفتەاند که این برنامه پیشنهادی، نقض پیمان نامه حقوق پناهندگان سازمان ملل است و به معنی سلب حقوق پناهجویان است.

کمیسیون پناهندگان سازمان ملل از حکومت بریتانیا خواست برخوردی انسانی داشته باشد و مطابق پیمان نامه پناهندگان سال ١٩۵١ عمل کند.