ایمرا فرا یشیلگوز: علیه ضحاکان به پا خیزیم

یکی از فرماندهان ھ.ب.د.ه- د.ک.پ/ بوگ ایمرا فرا یشیلگوز: با روحیه جانفدایی رفقایمان سارا و روکن، علیه ضحاکان زمانه مبارزه می کنیم.

یشیلگوز گفت: "نوروز ٢٠٢٣ را ابتدا به خلق کورد و همه خلقهای تحت ستم تبریک می گویم. ما آتش نوروز را با آتش جسم پیشاهنگان انقلابمان؛ مظلوم دوغان و رخشان دمیرل ها روشن می کنیم. در این روز تاریخی و معنی دار، باورمان به پیروزی محکمتر می شود."

ایمرا فرا یشیلگوز گفت که با مبارزه زنان، آتش آزادی در جهان شعلەور شده است و افزود: فریاد آزادی زن کورد ژینا امینی در روژهلات کوردستان که با شکنجه کشته شد، به مبارزەی آزادی اجتماعی تغییر یافت.

موج آزادیخواهی "زن، زندگی، آزادی" از روژهلات کوردستان فوران کرد و به مشعل آزادی برای زنان مبدل شد. این مشعل آزادی برای همه ستمدیدگان و زنان به نقطه امیدی تبدیل شده است. این حرکت از جوهر نوروز جدا نیست. فراخوانمان این است که خلقمان در صفوف مبارزه متحد خلقها، حضور خود را پررنگ تر کنند و با روحیه جانفدایی رفقایمان سارا و روکن، علیه ضحاکان زمانه بەپا خیزند.