از آمدنشان بە زاپ پشیمان خواهند شد

زنارین جودی از گریلاهای یژاستار پیش از آغاز حملات اشغالگرانە ارتش ترک بە مناطق میدیا اعلام کردە بود: از آمدنشان بە زاپ پشیمان خواهند شد. اجازە نمیدهیم بە آسانی وارد این منطقە شوند.

زنارین جودی از گریلاهای یژاستار پیش از آغاز حملات اشغالگرانە ارتش ترک بە مناطق میدیا اعلام کردە بود: از آمدنشان بە زاپ پشیمان خواهند شد. اجازە نمیدهیم بە آسانی وارد این منطقە شوند.

زنارین جودی از گریلاهای یژاستار در آخرین مراحل مبارزە آزادی طلبانەاش در تونلهای جنگی زاپ از گریلاهایی بود کە مانع از پیشروی دشمن شد و هرگز از تصمیمی کە گرفتە بود پشیمان نشد.

شهید زنارین جودی پیش از آغاز حملات اشغالگرانە دولت ترک با خبرگزاری فرات گفتگویی را انجام دادە بود.  در این گفتگو زنارین جودی گفتە بود:

مطابق درکمان از اهداف حملات سال ٢٠٢١ ارتش ترک بە گارە، آواشین، متینا و زاپ، دولت ترک درصدد است نیروهای گریلا، منطقە ما و زندگی ما را کە با رنج و مبارزە دهها هزار گریلای شهید در کوههای کوردستان ایجاد سدە است نابود کند. گریلا در هر جایی کە حضور داشتە باشد، با مبارزە تاریخی، علیە این حملات واکنش نشان میدهد، برخودانی کە هوالانمان انجام میدهند، نشان دادەاند کە دولت اشغالگر ترک در مقابل نیروهای گریلا هموارە دچار شکست شدە است.

یا پیروزی یا پیرزی

حکومت آ.ک.پ/م.ه.پ از آنجا کە میداند این جنگ را در آستانە شکست پیگیری می کند، تلاش میکند بقای خود را در مسند قدرت از این طریق تامین کند. ما در زاپ این مسئلە را می بینیم و منتظر چنین حملەای بودەایم. آمادەایم کە ارتش اشغالگر ترک حملە را آغاز کند. اما از آمدنشان بە زاپ پشیمان خواهند شد. ما بە آسانی کوههای کوردستان را از دست نخواهیم داد. تا آخرین قطرە خونمان می جنگیم و اجازە نمیدهیم کە این کوهها اشغال شوند، تمام هوالانمان برای ممانعت از ورود دشمن از ارادەای راسخ برخوردارند. این عزم راسخ، ما را بە پیروزی می رساند. برای گریلا راه دیگری وجود ندارد، یا پیروزی یا پیروزی.