برگزاری راهپیمایی در لندن در حمایت از انقلاب زن

با ابتکار کولکتیو ژن، ژیان آزادی، برای دومین بار در لندن تظاهراتی در حمایت از انقلاب ژن، ژیان، آزادی برگزار شد.

بعد ازظهر روز گذشتە بر اساس درخواست کلکتیو ژن، ژیان، آزادی برای دومین بار جامعە کوردهای مقیم لندن با برگزاری راهپیمایی از انقلاب ژن، ژیان، آزادی حمایت کردند.

تظاهر کنندگان در لندن با برافراشتن پرچم  و پلاکارد، حمایت خود را از انقلاب ژن، ژیان آزادی نشان دادە و همزمان خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. همزمان با آن تظاهرکنندگان صدور حکم اعدام برای برخی از دستگیر شدگان را نیز محکوم کردند.

تظاهر کنندگان حرکت خود را از مقابل کانال بی بی سی آغاز کردە و این راهپیمایی تا مرکز تلگراف سویر اداەم پیدا کرد. ملتهای مختلف ایران، عرب، بلوچ، کورد و فارس در این راهپیمایی شرکت کردند و نمایندگان این ملتها و چند فعال فمینیست و آزادیخواە نیز علیە سیاستهای سرکوبگرانە جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کردە و سیاستهای غیر دمکراتیک دولت را علیە کورد و خلقهای دیگر ایران محکوم کردند.

تظاهر کنندگان با سردادن شعارهای ژن، ژیان، آزادی؛ شهید نامرن، بژی سەروۆ اپو، در ساعت ٣ راهپیمایی و گردهمایی خود را خاتمە دادند.